Leveringen - 256701-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Orio: Kunstgazon

2020/S 106-256701

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 042-098689)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Orio
Nationaal identificatienummer: P2006600G
Postadres: Herriko plaza, 1
Plaats: Orio (Gipuzkoa)
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
Postcode: 20810
Land: Spanje
E-mail: bulteknikoa@orio.eus
Telefoon: +34 943830346

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.orio.eus

Adres van het kopersprofiel: https://www.contratacion.euskadi.eus/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de suministro y servicio para la renovación y mantenimiento del césped artificial del campo de fútbol y sóftbol Mendibeltz de Orio

Referentienummer: 1-2020 PI-Hornidura
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39293400 Kunstgazon
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro y servicio para la renovación y mantenimiento del césped artificial del campo de fútbol y sóftbol Mendibeltz de Orio.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 042-098689

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 11/06/2020
Te lezen:
Datum: 19/06/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de las plicas (solo para procedimientos abiertos)
In plaats van:
Datum: 22/06/2020
Te lezen:
Datum: 24/06/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: