Leveringen - 256704-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Limoges: Mineralen voor de chemische en kunstmestindustrie

2020/S 106-256704

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 074-175973)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Limoges
Nationaal identificatienummer: 21870850100018
Postadres: 9 place Léon Betoulle
Plaats: Limoges Cedex 1
NUTS-code: FRI AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES
Postcode: 87031
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 555459385
Fax: +33 555459335

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-limoges.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.limoges.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture d'amendements calciques, engrais horticoles, minéraux, organiques et améliorateurs de la vie du sol ou des plantes

Referentienummer: V0f133
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14300000 Mineralen voor de chemische en kunstmestindustrie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture d'amendements calciques, engrais horticoles, minéraux, organiques et améliorateurs de la vie du sol ou des plantes. Attribution d'un marché unique. Montant total des prestations pour la période initiale de l'accord-cadre montant identique pour chaque période de reconduction): maximum HT 65 000,00 EUR.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 074-175973

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 04/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 18/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: