Leveringen - 256709-2020

03/06/2020    S106

Tsjechië-Hradec Králové: Geneesmiddelen voor dermatologie

2020/S 106-256709

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 093-221586)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nationaal identificatienummer: 00179906
Postadres: Sokolská 581
Plaats: Hradec Králové - Nový Hradec Králové
NUTS-code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postcode: 500 05
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Petra Šmákalová
E-mail: petra.smakalova@fnhk.cz
Telefoon: +420 495833198

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.fnhk.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Léčivé přípravky s obsahem dupilumabu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33631000 Geneesmiddelen voor dermatologie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem dupilumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 093-221586

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: