Leveringen - 256714-2020

03/06/2020    S106

Tsjechië-Praag: Communicatie-infrastructuur

2020/S 106-256714

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 091-216462)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vojenský technický ústav, s.p.
Nationaal identificatienummer: 24272523
Postadres: Mladoboleslavská 944
Plaats: Praha 9
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Land: Tsjechië
E-mail: lenka.moldrikova@vtusp.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vtusp.cz

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nákup karet CISCO

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32571000 Communicatie-infrastructuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je nákup odolných karet Cisco v rámci dodávky kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních, kolových obrněných vozidel spojovacích a kolových vozidel-míst koordinace palebné podpory na podvozcích Titus 6x6 dle specifikace uvedené v příloze č. 4 ZD-Závazný návrh smluvních podmínek.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 091-216462

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel ruší stávající znění odstavce 2 článku 4) Kvalifikace dodavatelů zadávací dokumentace.

Dokument zveřejněn na profilu zadavatele v NEN, veřejná zakázka N006/20/V00010804 - Nákup karet Cisco.