Leveringen - 256715-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Mortsel: Personenwagens

2020/S 106-256715

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-206595)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stad Mortsel
Nationaal identificatienummer: 0207.536.646
Postadres: Stadsplein 1
Plaats: Mortsel
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2640
Land: België
Contactpersoon: de heer Maarten Bastiaensens
E-mail: Maarten.Bastiaensens@mortsel.be
Telefoon: +32 34441837
Fax: +32 34441719

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mortsel.be

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autonoom Gemeentebedrijf Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
Nationaal identificatienummer: 0885.082.438
Postadres: Stadsplein 1
Plaats: Mortsel
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2640
Land: België
E-mail: tom.dewit@mortsel.be
Telefoon: +32 34441837

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mortsel.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamcontract operationele leasing voertuigen MTM < 3,5 ton 2020-2025

Referentienummer: 2020 L 5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4) (van de oorspronkelijke publicatie).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206595

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Volgende documenten werden toegevoegd op 29.5.2020 en maken integraal deel uit van het bestek:

— 20200529_Bijlage_aan_bestelbon_bestelwagen.pdf,

— 20200529_Vraag_antwoord_leasing_voertuigen.xlsx.