Leveringen - 256717-2020

03/06/2020    S106

België-Tienen: Instrumentarium voor hart- en vaatonderzoek

2020/S 106-256717

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 078-183874)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionaal Ziekenhuis H Hart Tienen
Postadres: Kliniekstraat 45
Plaats: Tienen
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3300
Land: België
Contactpersoon: de heer Eric De Brabanter
E-mail: eric.de.brabanter@aaaplus.be
Telefoon: +32 16809226
Fax: +32 16809272
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rztienen.be
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AZ Jan Portaels vzw
Nationaal identificatienummer: 0267386438
Postadres: Gendarmeriestraat 65
Plaats: Vilvoorde
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1800
Land: België
E-mail: debravandenbosch@azjanportaels.be
Telefoon: +32 22575510
Fax: +32 22575439
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.azjanportaels.be
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AZ Sint-Maria Halle
Nationaal identificatienummer: 0467967491
Postadres: Ziekenhuislaan 100
Plaats: Halle
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1500
Land: België
E-mail: v.rogiest@sintmaria.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sintmaria.be
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Imeldaziekenhuis Bonheiden
Postadres: Imeldalaan 9
Plaats: Bonheiden
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2820
Land: België
E-mail: luc.maegh@imelda.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.imelda.be
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Heilig Hart Ziekenhuis vzw
Nationaal identificatienummer: 0412080645
Postadres: Mechelsestraat 24
Plaats: Lier
NUTS-code: BE21 Prov. Antwerpen
Postcode: 2500
Land: België
E-mail: kristof.van.huffel@hhzhlier.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hhzhlier.be
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven vzw
Nationaal identificatienummer: 0830583482
Postadres: Naamsestraat 105
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: B-3000
Land: België
E-mail: info@hhleuven.be
Telefoon: +32 16209218
Fax: +32 16209793
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hhleuven.be
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AZ Sint Maarten, Emmaüs
Nationaal identificatienummer: 0411515075
Postadres: Edgard Tinellaan 1c
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
E-mail: anoek.leunis@emmaus.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.azsintmaarten.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stents en ballonnen voor vaatheelkundige ingrepen

Referentienummer: 2018/048N2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33123000 Instrumentarium voor hart- en vaatonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft hier de aankoop via consignatie van stents en ballonnen voor vaatheelkundige ingrepen. De aanbestedende overheid bepaalt uitdrukkelijk dat eventuele studies die bij een of meerdere van de Partners Fenix gebeuren niet onder deze opdracht vallen en dus volledig een eigen afsprakenlogica volgen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 078-183874

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 11/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar donderdag 11.6.2020, 11:00.

De informatie is gecorrigeerd of toegevoegd in de bijbehorende aanbestedingsdocumenten. Voor meer informatie, graag de bijbehorende aanbestedingsstukken raadplegen.