Leveringen - 256720-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Nice: Trofeeën

2020/S 106-256720

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 051-120520)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Département des Alpes-Maritimes
Postadres: Direction générale adjointe pour les ressources et les moyens — direction des achats et de la logistique — service des marchés — CADAM — 147 boulevard du Mercantour — tour Jean Moulin — bureau 632 — BP 3007
Plaats: Nice Cedex 3
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06201
Land: Frankrijk
E-mail: marches@departement06.fr
Telefoon: +33 497186000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.e-marches06.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de trophées et de médailles pour les besoins des services départementaux

Referentienummer: 19S0349
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39298700 Trofeeën
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de trophées et de médailles.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 051-120520

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 29/05/2020
Plaatselijke tijd: 15:30
Te lezen:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: