Leveringen - 256723-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Ajaccio: Veiligheidsschoeisel

2020/S 106-256723

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 098-233195)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SDIS Corse du Sud
Postadres: chemin de la Sposata
Plaats: Ajaccio
NUTS-code: FRM01 Corse-du-Sud
Postcode: 20700
Land: Frankrijk
E-mail: commandepublique@sis2a.corsica
Telefoon: +33 495109918

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://sis2a.corsica

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de chaussants de types A et c pour le SIS 2A

Referentienummer: 20AOF18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18830000 Veiligheidsschoeisel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de chaussures de protection de type A (hors opérations de lutte contre les incendies) et de type C (toutes opérations dont la lutte contre les incendies) pour les sapeurs-pompiers de Corse du Sud.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-233195

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: