Leveringen - 256727-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Portugal-Lissabon: Militaire uniformen

2020/S 106-256727

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-206508)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Estado-Maior do Exército
Postadres: Avenida Infante Santo, 49, 2.º piso
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Postcode: 1399-056
Land: Portugal
Contactpersoon: Direção de Aquisições (DA)
E-mail: cmdlog.da@exercito.pt
Telefoon: +351 213912000
Fax: +351 213911988

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.exercito.pt/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A0133/2020 — Aquisição de blusão cabedal cinzento_NFE

Referentienummer: A0133/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35811300 Militaire uniformen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A0133/2020 — Aquisição de blusão cabedal cinzento_NFE.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206508

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
In plaats van:
Datum: 14/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condições de abertura das propostas
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: