Leveringen - 256741-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Las Palmas de Gran Canaria: Medische verbruiksartikelen

2020/S 106-256741

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud
Nationaal identificatienummer: Q8555011I
Postadres: C/ Juan XXIII, 17, 3.ª planta
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
NUTS-code: ES70 Canarias
Postcode: 35004
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud
E-mail: cdgrree.scs@gobiernodecanarias.org

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=j3wgpomfU3EQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de emergencia para el suministro de kit test anticuerpos COVID-19

Referentienummer: C EMER COVID 13_2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000 Medische verbruiksartikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato de emergencia para el suministro de kit test anticuerpos COVID-19.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141625 Diagnosesets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70 Canarias
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrato de emergencia para el suministro de kit test anticuerpos COVID-19.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: COVID-19 / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Pandemia COVID-19.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Contrato de emergencia para el suministro de kit test anticuerpos COVID-19

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
26/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Acuña y Fombona, S. A.
Nationaal identificatienummer: A33620485
Postadres: C/ Marques de Casa Valdes, 103, bajo
Plaats: Gijón
NUTS-code: ES120 Asturias
Postcode: 33202
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 300 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
Postadres: C/ Fernando Guanarteme, 2, 1.º
Plaats: Las Palmas de Gran Canaria
Postcode: 35071
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020