Leveringen - 256755-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Spanje-Santa Cruz de Tenerife: Reinigingsmiddelen

2020/S 106-256755

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias
Nationaal identificatienummer: S3830012E
Postadres: Avenida 25 de Julio, 2
Plaats: Santa Cruz de Tenerife
NUTS-code: ES70 Canarias
Postcode: 38004
Land: Spanje
Contactpersoon: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias
E-mail: JAEMCANA-CONTRATACION@mde.es
Telefoon: +34 922845610
Fax: +34 922845829

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gwHbdMZ49t4%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministros material de limpieza unidades, centros y organismos del Ejército de Tierra en Canarias (procedimiento abierto SARA)

Referentienummer: 2081419018400
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39830000 Reinigingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fuerteventura

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000 Reinigingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70 Canarias
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Fuerteventura.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 6
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 017-035999

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 20-0021-3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Fuerteventura

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
21/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Alaymar Services and Supplies, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B76580059
Postadres: C/ Jazmín, 7
Plaats: El Sobradillo
NUTS-code: ES709 Tenerife
Postcode: 38107
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 5 305.16 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje

Internetadres: https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/TACRC/Paginas/Default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
39830000 Reinigingsmiddelen
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000 Reinigingsmiddelen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES70 Canarias
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fuerteventura.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 6
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 5 305.16 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Alaymar Services and Supplies, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B76580059
Postadres: C/ Jazmín, 7
Plaats: El Sobradillo
NUTS-code: ES709 Tenerife
Postcode: 38107
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Incremento de la financiación. Modificación prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Aumento sobrevenido de las necesidades inicialmente estimadas, fruto de ejercicios, operaciones de mantenimiento de la paz, maniobras, etc.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 5 305.16 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 6 366.19 EUR