Leveringen - 256760-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Palencia: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 106-256760

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia
Nationaal identificatienummer: Q3469002D
Postadres: Avenida Donantes de Sangre, s/n
Plaats: Palencia
NUTS-code: ES414 Palencia
Postcode: 34005
Land: Spanje
Contactpersoon: Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia
E-mail: contratacion.hrcr@saludcastillayleon.es
Telefoon: +34 979167053
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K7iCRRS2m1AQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de productos alimenticios (frutas, verduras, pescado y productos congelados) para la cocina del Complejo Asistencial Universitario de Palencia

Referentienummer: 2020008136
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Frutas

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
03200000 Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES414 Palencia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Frutas.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 100-241906

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 81361
Perceel nr.: 1
Benaming:

Frutas

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Palentina de Frutas y Verduras, S. L.
Nationaal identificatienummer: B34227017
Postadres: Carretera N611, kilómetro 3,5, Mercapasa, P7
Plaats: Villamuriel de Cerrato
NUTS-code: ES414 Palencia
Postcode: 34190
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 73 266.50 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ver punto 4.1 del Cuadro de Características del PCAP
Postadres: Avenida Donantes de Sangre, s/n
Plaats: Palencia
Postcode: 34005
Land: Spanje
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Plazo de presentación: 23.1.2019.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ver punto 4.1 del Cuadro de Características del PCAP
Postadres: Avenida Donantes de Sangre, s/n
Plaats: Palencia
Postcode: 34005
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
03200000 Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES414 Palencia
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frutas.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 73 266.50 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Palentina de Frutas y Verduras, S. L.
Nationaal identificatienummer: B34227017
Postadres: Carretera N611, kilómetro 3,5, Mercapasa, P7
Plaats: Villamuriel de Cerrato
NUTS-code: ES414 Palencia
Postcode: 34190
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Prórroga.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Prórroga.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 73 266.50 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 153 372.25 EUR