Leveringen - 256763-2020

03/06/2020    S106

Tsjechië-Liberec: Tentoonstellingsuitrusting

2020/S 106-256763

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liberecký kraj
Nationaal identificatienummer: 70891508
Postadres: U Jezu 642/2a
Plaats: Liberec 2
NUTS-code: CZ051 Liberecký kraj
Postcode: 461 80
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Vladimíra Semerádová
E-mail: vladimira.semeradova@kraj-lbc.cz

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa – dodávka interiérů – interiér a expozice II.

Referentienummer: ZZVZ/0127/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39154000 Tentoonstellingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ051 Liberecký kraj
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a vybavení nově zrekonstruovaných prostor Severočeského muzea v Liberci. Kvůli zlepšení komunikačních vazeb a využitelnosti stávajících ploch byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic i krátkodobých výstav. Dispoziční změny jsou řešeny v rámci stavební části rekonstrukce muzea. Změny v uspořádání se týkají prostor uvedených v příloze č. 5 této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 14
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Reg. číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0./16_026/0001709

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 080-191819

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: ZZVZ/0127/18
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
03/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „M plus”, spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 43001432
Postadres: U Průhonu 1589/13a
Plaats: Praha 8
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 170 00
Land: Tsjechië
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 26 263 860.00 CZK

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 a 5 zákona

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
39154000 Tentoonstellingsuitrusting
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ051 Liberecký kraj
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a vybavení nově zrekonstruovaných prostor Severočeského muzea v Liberci. Kvůli zlepšení komunikačních vazeb a využitelnosti stávajících ploch byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic i krátkodobých výstav. Dispoziční změny jsou řešeny v rámci stavební části rekonstrukce muzea. Změny v uspořádání se týkají prostor uvedených v příloze č. 5 této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 14
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 511 914.00 CZK
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „M plus”, spol. s.r.o.
Postadres: U Průhonu 1589/13a
Plaats: Praha 8
NUTS-code: CZ01 Praha
Postcode: 170 00
Land: Tsjechië
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Odst. 4 - Položka č. 3-K-VA3 - Vitrína celoskleněná - vícepráce 61 500, Položka č. 332-K-T1 - Recepce - Vícepráce 5 500, Položka č. 351-K- M 4.1 - Monitor Kancelářský, Položka č. 352- K- M 4.2 - Kancelářský PC, WIN 10 - Méněpráce 28 930, Vícepráce 5 000, 4. Opláštění soklu v místnosti 2.03 - Vícepráce 94 800, 5. Informační systém - INF Méněpráce 45 020, Vícepráce 51 380, 6. Expoziční vybavení - E - Méněpráce: -13 500, Vícepráce: 13 500, 7. E4 - Oděvy Méněpráce 1 200, Vícepráce 1 200, 8. Změny vzhledu vestavěných vitrín VF7 a VF1a-e (místnost 1.12) - Méněpráce 170 490, Vícepráce 147 240,00, 9. Truhlářské prvky - T - T4 Kuchyňka - Méněpráce -1 000, Vícepráce 1 000.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

10. Multimedia - M - M3 - Projekce (v místnostech 2.02 a 2.08) - Méněpráce: 168 630, Vícepráce 175 630,- 11. Multimedia - M - M2-Promítání (v místnosti 1.11) - Méněpráce -63 096, Vícepráce +101 790, 12. Zpracování dílenské dokumentace jednotlivých prvků a koordinace autorského dozoru nad dílenskou dokumentací - Vícepráce 198 000, 13. D1 - Edukativní prvek písemnictví - Méněpráce 87 000, Vícepráce 224 240,00.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 26 263 860.00 CZK
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 26 775 774.00 CZK