Diensten - 256777-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Barcelona: Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen

2020/S 106-256777

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencia Catalana de Turismo
Nationaal identificatienummer: S0800470G
Postadres: Passeig de Gràcia, 105, 3.ª planta
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08008
Land: Spanje
Contactpersoon: Agencia Catalana de Turismo
E-mail: contractacio.act@gencat.cat
Telefoon: +34 934849900
Fax: +34 934849888

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://act.gencat.cat/

Adres van het kopersprofiel: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ACT

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Organismo de derecho público/privado
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Turismo

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de diseño, construcción, decoración, montaje y desmontaje, así como, transporte y supervisión de los stands en las ferias de turismo que la Agencia Catalana de Turismo utilizará el 2021

Referentienummer: ACT-2021-00005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79956000 Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de diseño, construcción, decoración, montaje y desmontaje, así como, transporte y supervisión de los stands en las ferias de turismo que la Agencia Catalana de Turismo utilizará en el 2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 093 526.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ferias de turismo de reuniones

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39154100 Tentoonstellingsstands
79956000 Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
NUTS-code: DE403 Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barcelona y Frankfurt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de diseño, construcción, decoración, montaje y desmontaje, así como, transporte y supervisión de los stands en las ferias de turismo que la Agencia Catalana de Turismo utilizará en 2021.

Lote 1: ferias de turismo de reuniones.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ferias de turismo vacacional

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39154100 Tentoonstellingsstands
79956000 Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
NUTS-code: ES300 Madrid
NUTS-code: NL310 Utrecht
NUTS-code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
NUTS-code: DE300 Berlin
NUTS-code: ITH59 Rimini
NUTS-code: UKI LONDON
Voornaamste plaats van uitvoering:

Barcelona, Madrid, Utrecht, Stuttgart, Ámsterdam, Berlín, Moscú, Rímini, Londres, Tel Aviv, Singapur, Francia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de diseño, construcción, decoración, montaje y desmontaje, así como, transporte y supervisión de los stands en las ferias de turismo que la Agencia Catalana de Turismo utilizará en 2021.

Lote 2: ferias de turismo vacacional.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
25/06/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020