Diensten - 256809-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Berlijn: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 106-256809

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung
Postadres: Mauerstraße 83-84
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 10117
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: vergabe@f-v-v.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.flucht-vertreibung-versoehnung.de/
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung Bereitstellung IT-Gesamtsystem

Referentienummer: SFVV_2020_450-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 33
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerung des Systemservice zweimal für die Dauer von jeweils 12 Monaten.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 14/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020