Diensten - 257034-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Jávea: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 106-257034

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pleno del Ayuntamiento de Jávea
Nationaal identificatienummer: P0308200E
Postadres: Plaza Iglesia, 4
Plaats: Jávea
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
Postcode: 03730
Land: Spanje
Contactpersoon: Pleno del Ayuntamiento de Jávea
E-mail: contratacion@ajxabia.org
Telefoon: +34 965790500
Fax: +34 966461719

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=U6qTPfwe0ikQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=w6SqeHy1X%2BMSugstABGr5A%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=U6qTPfwe0ikQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, gestión del ecoparque, limpieza de zonas públicas y de playas

Referentienummer: 223/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, gestión del ecoparque, limpieza de zonas públicas y de playas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 45 560 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613700 Vuilnisbakken
44613800 Containers voor afvalmateriaal
90511100 Ophalen van vast stadsafval
90511200 Ophalen van huisvuil
90511300 Diensten voor het verzamelen van straatafval
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
90513200 Verwijderen van vast stadsafval
90600000 Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving
90610000 Straatreinigings- en veegdiensten
90680000 Strandreinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, gestión del ecoparque, limpieza de zonas públicas y de playas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Memoria técnica o proyecto de organización de los servicios / Weging: 45
Kostencriterium - Naam: Campañas / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Incremento de puntos verdes / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Limpiezas adicionales de contenedores / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Oferta de equipo específico de apoyo a las labores de limpieza de playas / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Oferta de equipo específico puntos negros y otros / Weging: 4
Kostencriterium - Naam: Responsable de gestión ambiental / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Unidades extra de selectiva (contenedores) / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Proposición económica (precio anual) / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 560 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

El contrato no será objeto de prórroga.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— trabajos realizados. Descripción: relación de servicios o trabajos realizados, según lo indicado en la cláusula 16a del PCAP, y se acreditará mediante el DEUC,

— medidas de gestión medioambiental. Descripción: según lo indicado en la cláusula 16a del PCAP, y se acreditará mediante la presentación del DEUC.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Salón de Plenos del Ayuntamiento

Datos de dirección:

— calle: Plaza de la Iglesia, 4,

— código postal: 03730,

— población: Xàbia,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Pleno del Ayuntamiento
Postadres: Plaza de la Iglesia, 4
Plaats: Xàbia
Postcode: 03730
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020