Diensten - 257224-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2020/S 106-257224

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sector 4 (Primăria Sectorului 4 București)
Nationaal identificatienummer: RO 4316422
Postadres: Bulevardul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040532
Land: Roemenië
Contactpersoon: SEAP
E-mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telefoon: +40 213360360
Fax: +40 213360360

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ps4.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de reparare şi întreţinere a autovehiculelor, precum şi piese de schimb şi accesorii pentru autovehiculele din dotarea Unităţii Administrativ Teritoriale Sector 4

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de reparare si întretinere a autovehiculelor, precum si piese de schimb si accesorii pentru autovehiculele din dotarea Unitatii Administrativ Teritoriale Sector 4, conform caietului de sarcini.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 183 489.58 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de reparare si întretinere a autovehiculelor, precum si piese de schimb si accesorii pentru autovehiculele din dotarea Unitatii Administrativ Teritoriale Sector 4, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Perioada de garantie a serviciilor effectuate (PG). / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Timpul alocat de la data acceptului autoritatii contractante asupra notificarii ofertantului privind reparatia defectiunilor, pana la intrarea autovehicului pe linia de reparatie (TA). / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Masina la schimb pentru autovehiculele aflate in reparatie pentru o perioada mai mare de cinci zile (MS). / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Punctajul pentru optiunea de tractare se va stabili astfel: (T.) / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Pretul ofertei. / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 041-090933
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 303
Benaming:

Acord-cadru de servicii de întreținere și reparații pentru autovehicule și piese de schimb

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Reparații Autodan S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO36176130
Postadres: Bulevardul Preciziei nr. 32
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: reparatiiautodan@gmail.com
Telefoon: +40 745167979
Fax: +40 123456789

Internetadres: www.reparatii.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 952 000.00 RON
Laagste offerte: 2 952 000.00 RON / Hoogste offerte: 2 952 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 794
Benaming:

CS nr. 9

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Reparații Autodan S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO36176130
Postadres: Bulevardul Preciziei nr. 32
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: reparatiiautodan@gmail.com
Telefoon: +40 745167979
Fax: +40 123456789

Internetadres: www.reparatii.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 196.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 196.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 609
Benaming:

CS nr. 8

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Reparații Autodan S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO36176130
Postadres: Bulevardul Preciziei nr. 32
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: reparatiiautodan@gmail.com
Telefoon: +40 745167979
Fax: +40 123456789

Internetadres: www.reparatii.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 191 968.12 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 191 968.12 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 485
Benaming:

CS nr. 7

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Reparații Autodan S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO36176130
Postadres: Bulevardul Preciziei nr. 32
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: reparatiiautodan@gmail.com
Telefoon: +40 745167979
Fax: +40 123456789

Internetadres: www.reparatii.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 127 283.21 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 127 283.21 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 159
Benaming:

CS nr. 6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Reparații Autodan S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO36176130
Postadres: Bulevardul Preciziei nr. 32
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: reparatiiautodan@gmail.com
Telefoon: +40 745167979
Fax: +40 123456789

Internetadres: www.reparatii.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 191 968.12 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 191 968.12 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 105
Benaming:

CS nr. 5

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Reparații Autodan S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO36176130
Postadres: Bulevardul Preciziei nr. 32
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: reparatiiautodan@gmail.com
Telefoon: +40 745167979
Fax: +40 123456789

Internetadres: www.reparatii.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 598.30 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 598.30 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 45
Benaming:

CS nr. 4

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Reparații Autodan S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO36176130
Postadres: Bulevardul Preciziei nr. 32
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: reparatiiautodan@gmail.com
Telefoon: +40 745167979
Fax: +40 123456789

Internetadres: www.reparatii.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 684.91 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 684.91 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 382
Benaming:

CS 3 – Servicii de întreținere, reparații și furnizare piese de schimb și accesorii pentru autovehicule

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Reparații Autodan S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO36176130
Postadres: Bulevardul Preciziei nr. 32
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: reparatiiautodan@gmail.com
Telefoon: +40 745167979
Fax: +40 123456789

Internetadres: www.reparatii.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 123 109.99 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 123 109.99 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 350
Benaming:

CS 2 – Servicii de întreținere, reparații și furnizare piese de schimb și accesorii pentru autovehicule

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Reparații Autodan S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO36176130
Postadres: Bulevardul Preciziei nr. 32
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: reparatiiautodan@gmail.com
Telefoon: +40 745167979
Fax: +40 123456789

Internetadres: www.reparatii.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 161 352.46 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 161 352.46 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 304
Benaming:

CS 1 – Servicii de întreținere, reparații pentru autovehicule și furnizare piese de schimb și accesorii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Reparații Autodan S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO36176130
Postadres: Bulevardul Preciziei nr. 32
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 062204
Land: Roemenië
E-mail: reparatiiautodan@gmail.com
Telefoon: +40 745167979
Fax: +40 123456789

Internetadres: www.reparatii.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 135 327.87 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 135 327.87 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca inadmisibila, înainte de a se adresa consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autorit. contr. cu priv. la solicit. de remediere în tot sau în parte a pretinsei încalcari. Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns în termen de trei zile, calculat începând cu ziua urmat. primirii notificarii prealabile, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autorit. contractanta poate sesiza CNSC/instanta în vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de: (a) 10 zile, în cazul în care valoarea estimata a procedurii de achizitie publica, achizitie sectoriala sau de concesiune este egala sau mai mare decât pragurile valorice, în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor de participare, potrivit legisl. priv. achiz. publ., legisl. priv. achiz. sector. sau legisl. priv. conces. de lucrari si conces. de servicii, dupa caz.

Autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu operatorul economic declarat castigator, iar contractele subsecvente se vor incheia intre subordinate, autoritatea contractanta si operatorul economic declarat castigator, astfel cum a fost mentionat in protocolul incheiat intre autoritatea contractanta si subordinate.

Nota: modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand preturi egale: daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturile egale, atunci pentru departajare, autoritatea va solicita prin intermediul SEAP ofertantilor care au ofertat cel rnai mic pret, o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020