Diensten - 257249-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Maastricht: Energie en aanverwante diensten

2020/S 106-257249

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Maastricht
Nationaal identificatienummer: 51488744
Postadres: Mosae Forum
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6211 DW
Land: Nederland
Contactpersoon: Tim Habets
E-mail: tim.habets@maastricht.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.maastricht.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=124392

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concessie Zonneweide Lanakerveld

Referentienummer: VIA2019021TH
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71314000 Energie en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht die wordt aanbesteed betreft een dienstenconcessie voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een Zonneweide op het Lanakerveld met aanbestedingskenmerk: VIA2019021TH.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
09330000 Zonne-energie
09332000 Zonne-energie-installatie
65410000 Exploitatie van een energiecentrale
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht die wordt aanbesteed betreft een dienstenconcessie voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een Zonneweide op het Lanakerveld.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1 Businessplan (inclusief financiële onderbouwing). / Weging: 150
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 Inschrijvingsontwerpen (VO). / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: K3 Onderhoudsplannen. / Weging: 75
Kwaliteitscriterium - Naam: K4 Communicatie- en educatieplan. / Weging: 125
Kwaliteitscriterium - Naam: K5 Plan voor financiële participatie. / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: W Pilot NISP. / Weging: 50
Prijs - Weging: 400
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 242-595017
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VIA2019021TH
Benaming:

Concessieovereenkomst voor diensten Zonneweide Lanakerveld

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 14
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sunvest Ontwikkeling bv
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Limburg
Plaats: Maastricht
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020