Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 257289-2020

03/06/2020    S106

Nederland-Utrecht: Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware

2020/S 106-257289

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
Nationaal identificatienummer: 452204018
Postadres: Zwarte Woud 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3524 SJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Edson Nino Lopulalan
E-mail: financien@ggdghor.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ggdghor.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling CoronIT

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212460 Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het gezamenlijk met door GGD GHOR Nederland aangewezen derden ontwikkelen, implementeren en ondersteunen van een proces-ondersteunend ICT-systeem dat gebruikt kan worden voor de uniforme registratie, planning en uitvoering van en de rapportage over de uit te voeren testprocessen. Basis voor de inrichting en de functionaliteit van het systeem is de workflow zoals die door de FSB, RIVM en de BVO HPV-labs is ontwikkeld, aangepast op basis van de richtlijnen die door GGD GHOR Nederland in samenwerking met deskundigen uit het veld zijn opgesteld voor het proces van triage en afname van de COVID-19 testen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 200 000.00 EUR / Hoogste offerte: 400 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft de ontwikkeling van een landelijk dekkend softwaresysteem.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak. / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

De uitbraak van COVID-19 en de bestrijding daarvan laten GGD GHOR Nederland niet de ruimte om met in achtneming van andere termijn over te gaan tot inkoop van de in hoofdstuk 1 van deze offerteaanvraag omschreven dienstverlening. Niet voor wat betreft de reguliere termijnen en eveneens niet met gebruikmaking van de verkorte termijnen zoals opgenomen in art. 2.74 Aanbestedingswet. Opdrachtgever wijst erop dat de uitbraak van COVID-19 in algemene zin bekend is als pandemie, en dat deze pandemie niet te wijten is aan noch te voorzien was door GGD GHOR Nederland.

Voor deze opdracht heeft opdrachtgever uitsluitend Topicus Healthcare BV uitgenodigd om een offerte in te dienen met betrekking tot de in hoofdstuk 1 van deze offerteaanvraag nader omschreven dienstverlening. De keuze voor Topicus Healthcare BV is gebaseerd op objectieve criteria. Immers, CoronIT is mede gebaseerd op een reeds door Topicus Healthcare BV ontwikkeld systeem dat in gebruik is genomen door GG GHOR Nederland in het kader van iTBC. Opdrachtgever wijst erop dat Topicus Healthcare BV de enige onderneming is die de opdracht binnen de door dwingende spoed veroorzaakte technische beperkingen en termijn kan uitvoeren. Immers Topicus Healthcare BV is reeds leverancier van producten en diensten voor digitale ondersteuning in de strijd tegen andere infectieziekten die uitgevoerd wordt door Opdrachtgever. Topicus Healthcare BV beschikt derhalve over producten en diensten die in de onderhavige Opdracht als basis dienen zodat conform de opdracht van het ministerie van VWS acuut gewerkt kan worden aan één landelijk systeem voor digitale ondersteuning van de testprocessen die plaatsvinden ter bestrijding van COVID-19.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Ontwikkeling CoronIT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Topicus Healthcare bv
Postadres: Singel 25
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7411 HW
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020