Diensten - 257290-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Hengelo: Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 106-257290

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Carmelcollege
Nationaal identificatienummer: 30711793
Postadres: Drienerparkweg 16
Plaats: Hengelo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7552 EB
Land: Nederland
Contactpersoon: Mark Morren
E-mail: inkoop@carmel.nl
Telefoon: +31 72455555

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.carmel.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud en vervanging veiligheids- en beveiligingsinstallaties

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbesteding betreft twee opdrachten voor het onderhoud en vervanging van veiligheidsinstallaties inclusief beheerdertaken (perceel 1) en voor het onderhoud en vervanging van beveiligingsinstallaties (perceel 2), beide inclusief aanvullende installaties en aanverwante dienstverlening voor de locaties van Stichting Carmelcollege verspreid over NEDERLAND.

Op 27.11.2019, 10:00 CET vindt een informatiebijeenkomst plaats in Deventer. Zie hieronder bij VI.3 'Nadere inlichtingen' voor meer informatie en de adresgegevens.

De aanbestedingsstukken worden bij de publicatie van de aankondiging van opdracht verstrekt en zijn vanaf dan vrij toegankelijk via TenderNed. Zie voor een nadere beschrijving van de opdracht de aanbestedingsstukken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 Veiligheidsinstallaties en beheerderstaken

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625200 Brandalarmsystemen
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse plaatsen verspreid in NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stichting Carmelcollege verbindt voortgezet onderwijsscholen verspreid over ruim vijftig locaties door heel NEDERLAND. De omvang van de installaties per locatie conform het opgestelde huidige installed-base overzicht, dat bij de aanbestedingsstukken is gevoegd. Zie de aanbestedingsstukken. Van de aanverwante en aanvullende installaties is geen huidig installed-base bekend. Dit dient tijdens opname (nulmeting) door de opdrachtnemer opgenomen te worden.

De geraamde maximale waarde inclusief opties bedraagt maximaal 6 000 000 EUR voor perceel 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1 Advisering en aanpak transitie naar All-in contract (gunnen op waarde). / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 Realisatie doelen c.q. prestatie-indicatoren (gunnen op waarde). / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: K3 Raakvlakmanagement (gunnen op waarde). / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: K4 Risico’s en beheersmaatregelen (gunnen op waarde). / Weging: 15
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Stichting Carmelcollege heeft het recht de overeenkomsten te verlengen, zoals hieronder nader beschreven.

De overeenkomsten bieden daarnaast de optie tot levering, installaties en het onderhouden van de volgende aanvullende installaties per perceel:

1. perceel 1:

— intercom,

— omroep,

— lestijdensignalering,

— kleefmagneten en vrijl. deurdrangers,

2. perceel 2:

— camera observatie,

— toegangsverlening.

Het bovenstaande zoals nader beschreven in de Aanbestedingsstukken. Zie voor aanverwante dienstverlening de aanbestedingsstukken.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie de aanbestedingsstukken.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 Beveiligingsinstallaties

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625300 Inbraakalarmsystemen
45259000 Reparatie en onderhoud van installaties
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
45312200 Installeren van inbraakalarmsystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse plaatsen verspreid in NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stichting Carmelcollege verbindt voortgezet onderwijsscholen verspreid over ruim vijftig locaties door heel NEDERLAND. De omvang van de installaties per locatie conform het opgestelde huidige installed-base overzicht, dat bij de aanbestedingsstukken is gevoegd. Zie de aanbestedingsstukken. Van de aanverwante en aanvullende installaties is geen huidig installed-base bekend. Dit dient tijdens opname (nulmeting) door de opdrachtnemer opgenomen te worden.

De geraamde maximale waarde inclusief opties bedraagt maximaal 5 500 000 EUR voor perceel 2.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: K1 Advisering en aanpak transitie naar All-in contract (gunnen op waarde). / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: K2 Realisatie doelen c.q. prestatie-indicatoren (gunnen op waarde). / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: K3 Raakvlakmanagement (gunnen op waarde). / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: K4 Risico’s en beheersmaatregelen (gunnen op waarde). / Weging: 15
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Stichting Carmelcollege heeft het recht de overeenkomsten te verlengen, zoals hieronder nader beschreven.

De overeenkomsten bieden daarnaast de optie tot levering, installaties en het onderhouden van de volgende aanvullende installaties per perceel:

1. perceel 1:

— intercom,

— omroep,

— lestijdensignalering,

— kleefmagneten en vrijl. deurdrangers,

2. perceel 2:

— camera observatie,

— toegangsverlening.

Het bovenstaande zoals nader beschreven in de aanbestedingsstukken. Zie voor aanverwante dienstverlening de aanbestedingsstukken.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie de aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 226-554814
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Onderhoud en vervanging veveiligingsinstallaties

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Strukton Worksphere bv
Nationaal identificatienummer: 30134547
Postadres: Westkanaaldijk 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3542 DA
Land: Nederland
E-mail: rfidesk.ws@strukton.com
Telefoon: +31 302486911

Internetadres: http://www.struktonworksphere.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 311 463.52 EUR / Hoogste offerte: 2 719 517.42 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Onderhoud en vervanging veiligheidsinstallaties

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Strukton Worksphere bv
Nationaal identificatienummer: 30134547
Postadres: Westkanaaldijk 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3542 DA
Land: Nederland
E-mail: rfidesk.ws@strukton.com
Telefoon: +31 302486911

Internetadres: http://www.struktonworksphere.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 4 904 936.96 EUR / Hoogste offerte: 6 391 331.79 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De vermelde definitieve waarde is gebaseerd op de raming. Momenteel is onbekend wat de exacte omvang van de werkzaamheden zal zijn.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Almelo
Postadres: Egbert Gorterstraat 5
Plaats: Almelo
Land: Nederland
E-mail: infobalie.rb.almelo@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883615555

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twintig kalenderdagen na het verzenden van de gunningsbeslissing.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020