Diensten - 257311-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Psary: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 106-257311

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Psary
Postadres: ul. Malinowicka 4
Plaats: Psary
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
Postcode: 42-512
Land: Polen
Contactpersoon: Arkadiusz Maraszek
E-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl
Telefoon: +48 322944943
Fax: +48 322944901

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.psary.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/psary

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Psary wraz z odbiorem i zagos. odp. kom. zebranych w PSZOK

Referentienummer: ZP.271.01.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 880 285.00 PLN / Hoogste offerte: 3 880 285.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513100 Verwijderen van huisvuil
90514000 Diensten voor afvalrecycling
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
90511300 Diensten voor het verzamelen van straatafval
90533000 Beheer van afvalstortplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo Śląskie Gmina Psary.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK.

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

a) Odbiór i zagospodarowanie każdej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów komunalnych zebranych selektywnie.

— Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady odbierane będą w pojemnikach wystawionych przed posesję na chodnik lub pobocze drogi w sposób nieutrudniający poruszania się pieszych.

— Odpady komunalne zebrane selektywnie takie jak tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, odbierane będą w workach wystawionych przed posesję, na chodnik lub pobocze drogi w sposób nieutrudniający poruszanie się pieszych.

— Odpady komunalne zebrane selektywnie takie jak wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony odbierane będą bezpośrednio z terenu przylegającego do danej posesji.

b) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w PSZOK.

c) Odbiór i zagospodarowanie odpadów remont.-bud. odebranych w ramach usługi dodatkowej. Usługa dotyczy odbioru i zagospoda. odpadów remont.-bud. wytworzonych poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie. W celu realizacji usługi dodatkowej Wyk. wyposaży właściciela nieruchomości w worek z tkaniny polipropylenowej przeznaczony na odpady remontowo-budowlane (tzw. worek big bag) oraz zapewni odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego zamówienia na usługę dodatkową podstawi pod wskazaną posesję worek big-bag o pojemności 1m3 w ilości zamówionej przez mieszkańca. Podstawienie worka nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wyk. informacji o złożeniu zamówienia na usługę dodatkową, chyba, że w wskazano termin późniejszy. Odbiór nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zapełnieniu worka. Korespondencja w tym zakresie odbywać się będzie drogą mailową.

3. Okres realizacji zamówienia od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w dziale I pkt 9 i 15 oraz rozdziału XII SIWZ.

4. Odpady będą gromadzone w następujących pojemnikach i workach:

a) Odpady komunalne zmieszane w pojemnikach o minimalnej pojemności 120 l.

b) Bioodpady w pojemnikach koloru brązowego o minimalnej pojemności 120 l. Oznaczonych napisem „Bio”.

c) Odpady zebrane selektywnie w workach o pojemności 120 l z foli LDPE, o wymiarach nie mniejszych niż 70 cm x 103,5 cm, w następujących kolorach:

— żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

— niebieski oznaczony napisem „Papier”,

— zielony oznaczony napisem „Szkło”.

5. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania wszystkich pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym. Mycie i dezynfekcja pojemników powinna być przeprowadzana raz na półrocze.

6. Wykonawca realizując usługę odbioru odpadów zebranych selektywnie każdorazowo będzie dostarczał właścicielom nieruchomości worki na odpady zebrane selektywnie w systemie minimum 1:1, czyli ilość i rodzaj worków dostarczonych musi wynosić nie mniej niż ilość worków odebranych. Ponadto Wyk. będzie dostarczał worki do selektywnego zbierania odpadów do siedziby Zam. po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez pracowników Urzędu Gminy w Psarach w terminie 5 dni roboczych.

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Przewiduje się, że ilość worków niezbędnych do realizacji zamówienia wynosić będzie:

1. Worki na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal – 181 200 (+/- 10 %).

2. Worki na papier i tekturę – 45 300 (+/- 10 %).

3. Worki na szkło – 45 300 (+/- 10 %).

8. Cenę za wyposażenie nieruchomości w worki Wykonawca uwzględnia w cenie obejmującej realizację umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. dysponowanie i realizowanie zamówienia przy użyciu pojazdów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin minimum EURO 5 – aspekt środowiskowy / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie akcji edukacyjnej / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość rozpoczęcia realizacji umowy w term. późniejszym niż wskazano, w przypadku przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.3. W przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym rozp. realizacji zam. we wskazanym terminie – początkowy termin realizacji zamówienia zostanie przesunięty o odpowiedni okres – z zachowaniem terminu końcowego.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 017-036840
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP.271.01.2020
Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Psary wraz z odbiorem i zagos. odp. kom. zebranych w PSZOK

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.
Postadres: ul. Nakielska 1–3
Plaats: Tarnowskie Góry
NUTS-code: PL22B Sosnowiecki
Postcode: 42-600
Land: Polen
E-mail: t_gory@remondis.pl
Telefoon: +48 322854618
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 893 333.33 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 880 285.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

2. Zakres usług: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień, co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w OPZ – załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

3. Warunki, na jakich usługi zostaną udzielone:

— w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w §5 ust. 2 pkt 2.6 umowy,

— w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej,

— udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcą,

— stawka jednostkowa wynagrodzenia za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem zebranych w punkcie odpadów będzie podlegała negocjacji.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena ofertowa – 60 % / maks. 60 pkt;

b) dysponowanie i realizowanie zamówienia przy użyciu pojazdów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin minimum EURO 5 – aspekt środowiskowy: 35 % / maks. 35 pkt;

c) wyrażenie zgody na przeprowadzenie akcji edukacyjnej – 5 % / maks. 5 pkt.

1. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XXIII SIWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – tzw. Procedura odwrócona.

4.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.2–3.3 do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci:

formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wszystkie szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym warunki udziału, podstawy wykluczenia, opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, zmiany do umowy i pozostałe elementy zostały opisane w dokumentacji postępowania, tj. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, umowie i pozostałych załącznikach do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020