Diensten - 257390-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Norrtälje: Banden voor normale en zware voertuigen

2020/S 106-257390

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NORRTÄLJE KOMMUN
Nationaal identificatienummer: 212000-0217
Postadres: Estunav 14
Plaats: Norrtälje
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 761 28
Land: Zweden
E-mail: fredrik.bohlin@norrtalje.se
Telefoon: +46 17671239

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.norrtalje.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Däck samt tillhörande tjänster

Referentienummer: KS 2020-30
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen omfattar nya däck, kompletta vinterhjul, säsongsförvaring samt däckservice för samtliga typer av fordon som beställaren leasar och äger.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 400 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anbudsområde 1 Norrtälje

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE1 ÖSTRA SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar nya däck, kompletta vinterhjul, säsongsförvaring samt däckservice för samtliga typer av fordon som beställaren leasar och äger.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anbudsområde 2 Hallstavik

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE1 ÖSTRA SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar nya däck, kompletta vinterhjul, säsongsförvaring samt däckservice för samtliga typer av fordon som beställaren leasar och äger.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anbudsområde 3 Rimbo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE1 ÖSTRA SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar nya däck, kompletta vinterhjul, säsongsförvaring samt däckservice för samtliga typer av fordon som beställaren leasar och äger.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 029-067696
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Benaming:

Anbudsområde 1 Norrtälje

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tälje Däckservice Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556237-9890
Postadres: Höstgatan 2
Plaats: Norrtälje
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 76150
Land: Zweden
E-mail: par.eriksson@taljedackservice.se
Telefoon: +46 767658623
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 081 567.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 2
Benaming:

Anbudsområde 2 Hallstavik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Däckpartner Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 556936-3384
Postadres: Gårdsvägen 2
Plaats: Solna
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 16970
Land: Zweden
E-mail: peter@dackpartner.se
Telefoon: +46 705891320
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 718 127.50 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 3
Benaming:

Anbudsområde 3 Rimbo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rimbo Gummiverkstad Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556175-7971
Postadres: Finstavägen 3
Plaats: Rimbo
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 76251
Land: Zweden
E-mail: goran@rimbogummiverkstad.com
Telefoon: +46 175-71720
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 309 576.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kontorsmaterial
Plaats: Norrtälje
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020