Diensten - 257482-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Reclamediensten

2020/S 106-257482

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: The Pensions Authority
Nationaal identificatienummer: 9584039R
Postadres: Verschoyle House, 28/30 Lower Mount St
Plaats: Dublin 2
NUTS-code: IE061 Dublin
Land: Ierland
Contactpersoon: Ciarán Holahan
E-mail: cholahan@pensionsauthority.ie
Telefoon: +353 16131911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pensionsauthority.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1189

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: An independent statutory body responsible for the regulation of occupational pension schemes

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Authority wishes to procure an Economic Operator to Provide Advertising and Design Services

Referentienummer: PA-Advertising-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79341000 Reclamediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Authority wishes to procure an economic operator to provide advertising and design services to include the following deliverables:

• creative design of print, radio and digital adverts

• annual report design

• media buying for advertising campaigns

• translation services for annual report into Irish and translation of other publications into Irish and other languages as required

• creation of videos particularly for online purposes

• advice on management of social media

• advice on communications strategy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22462000 Reclamemateriaal
79340000 Reclame- en marketingdiensten
79341100 Diensten voor advies inzake reclame
79341200 Diensten voor reclamebeheer
79341400 Reclamecampagnediensten
79811000 Digitale drukkerijdiensten
79823000 Drukkerij- en afleveringsdiensten
79961000 Fotografische diensten
79961100 Reclamefotografiediensten
92111210 Productie van reclamefilms
92111250 Productie van informatiefilms
92111260 Productie van informatievideo's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE061 Dublin
Voornaamste plaats van uitvoering:

The Pensions Authority, 28/30 Lower Mount Street, Dublin 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Authority wishes to procure an economic operator to provide advertising and design services to include the following deliverables:

• creative design of print, radio and digital adverts

• annual report design

• media buying for advertising campaigns

• translation services for annual report into Irish and translation of other publications into Irish and other languages as required

• creation of videos particularly for online purposes

• advice on management of social media

• advice on communications strategy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Approach and service methodology / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Contract management / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Overview of proposed team / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: CVs and biographical details / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 194-471709
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

The Authority wishes to procure an Economic Operator to provide Advertising and Design Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Javelin Advertising Ltd
Nationaal identificatienummer: 114318
Postadres: The Warehouse, 10 Coke Lane, Smithfield
Plaats: Dublin 7
NUTS-code: IE061 Dublin
Postcode: D07 EN2Y
Land: Ierland
Telefoon: +353 18587900

Internetadres: www.javelin.ie

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: The High Court of Ireland
Postadres: The Four Courts, Inns Quay
Plaats: Dublin 7
Land: Ierland
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie

Internetadres: http://www.courts.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020