Diensten - 257497-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Berlijn: Sedans

2020/S 106-257497

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Messe Berlin GmbH
Postadres: Messedamm 22
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE30 Berlin
Postcode: 14055
Land: Duitsland
E-mail: EU-Ausschreibung@messe-berlin.de
Fax: +49 3030382468

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.messe-berlin.de

Adres van het kopersprofiel: https://vergabekooperation.berlin

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Messegesellschaften
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Messen & Kongresse

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fahrdienste

Referentienummer: CP1-2019-0049
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34111200 Sedans
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Messe Berlin GmbH schreibt Fahrdienste aus.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34111200 Sedans
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE300 Berlin
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bei den nachfolgend beschriebenen Leistungen handelt es sich um Fahrdienste für Eigenveranstaltungen und Gastveranstaltungen der Messe Berlin GmbH. Es handelt sich dabei grundsätzlich immer um Fahrdienst-Leistungen für Kongresse, Messen und Events bei Gestellung von adäquatem, qualifiziertem Personal und dem Projektmanagement zu Erbringung der Leistung. Der Fahrservice findet im Raum Berlin statt. Vorrangig handelt es sich um Fahraufträge auf dem Messegelände der Messe Berlin GmbH und Transfers zu Hotels/Adressen in der Umgebung der Berliner Mitte und den Flughäfen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Konzept zur Leistungserbringung / Weging: 400,00
Prijs - Weging: 600,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Darstellung von 3 Referenzen über Projekte, die mit dem Leistungsumfang der Messe Berlin vergleichbar sind,

2. Nachweis der fachlichen Eignung,

3. Spezielle Anforderungen/ Nachweise entnehmen Sie bitte dem Teilnahmeantragsformular.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 245-603098
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Fahrdienste

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hemmerling & Constantin GmbH & Co. KG
Postadres: Baseler Str. 20
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE300 Berlin
Postcode: 12205
Land: Duitsland
E-mail: hemmerling@executive-service.de
Telefoon: +49 30201430910
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Berlin
Plaats: Berlin
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Messe Berlin GmbH
Postadres: Messedamm 22
Plaats: Berlin
Postcode: 14055
Land: Duitsland
E-mail: EU-Ausschreibung@messe-berlin.de
Fax: +49 3030382468

Internetadres: https://vergabekooperation.berlin

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020