Diensten - 257625-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark

2020/S 106-257625

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 050-118759)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich
Postadres: Chmielna 120
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-801
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Szczepanik
E-mail: zzp@zdm.waw.pl
Fax: +48 228909211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zdm.waw.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja samoobsługowego systemu najmu rowerów publicznych Warszawski Rower Publiczny oraz uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja (...)

Referentienummer: ZDM/UM/DZP/30/PN/26/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50111000 Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja samoobsługowego systemu najmu rowerów publicznych Warszawski Rower Publiczny oraz uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja wypożyczalni rowerów Warszawska Wypożyczalnia Rowerów.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 10 000 000 EUR.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 050-118759

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.11
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje o opcjach
In plaats van:

2. Szacowana liczba prawa opcji wynosi:

a) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru standardowego WRP, relokacji roweru standardowego WRP, podstawowych przeglądów okresowych roweru standardowego WRP, rozszerzonych przeglądów okresowych roweru standardowego WRP oraz przechowywania roweru standardowego WRP w przerwie międzysezonowej WRP dla 3 000 rowerów standardowych WRP;

b) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia totemu informacyjnego oraz usługi zarządzania i eksploatacji totemu informacyjnego dla 200 totemów informacyjnych;

c) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia terminala, zarządzania terminalem oraz serwisu terminala dla 30 terminali;

d) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia stojaka oraz zarządzania i eksploatacji stojaka dla 4 500 stojaków;

e) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia pompki rowerowej oraz zarządzania i eksploatacji pompki rowerowej dla 230 pompek rowerowych;

f) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru ze wspomaganiem elektrycznym, usług przewożenia roweru ze wspomaganiem elektrycznym oraz serwisu roweru ze wspomaganiem elektrycznym dla 50 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym;

g) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru standardowego WWR, usług przewożenia roweru standardowego WWR oraz serwisu roweru standardowego WWR dla 50 rowerów standardowych WWR;

h) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru tandem, usług przewożenia roweru tandem oraz serwisu roweru tandem dla 3 rowerów tandem;

i) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru towarowego dwukołowego, usług przewożenia roweru towarowego dwukołowego oraz serwisu roweru towarowego dwukołowego dla 2 rowerów towarowych dwukołowych;

j) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru towarowego dwukołowego ze wspomaganiem elektrycznym, usług przewożenia roweru towarowego dwukołowego ze wspomaganiem elektrycznym oraz serwisu roweru towarowego dwukołowego ze wspomaganiem elektrycznym dla 2 rowerów towarowych dwukołowych ze wspomaganiem elektrycznym;

k) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru towarowego trójkołowego, usług przewożenia roweru towarowego trójkołowego oraz serwisu roweru towarowego trójkołowego dla 2 rowerów towarowych trójkołowych;

l) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru towarowego trójkołowego ze wspomaganiem elektrycznym, usług przewożenia roweru towarowego trójkołowego ze wspomaganiem elektrycznym oraz serwisu roweru towarowego trójkołowego ze wspomaganiem elektrycznym dla 2 rowerów towarowych trójkołowych ze wspomaganiem elektrycznym;

m) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru trójkołowego, usług przewożenia roweru trójkołowego oraz serwisu roweru trójkołowego dla 3 rowerów trójkołowych;

n) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru handbike, usług przewożenia roweru handbike, oraz serwisu roweru handbike dla 3 rowerów handbike;

o) wydłużenie usługi zarządzania i utrzymania systemu WWR, dla wszystkich lub części rowerów dostępnych w systemie WWR do 30.11.2028.

Te lezen:

2. Szacowana liczba prawa opcji wynosi:

a) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru standardowego WRP, relokacji roweru standardowego WRP, podstawowych przeglądów okresowych roweru standardowego WRP, rozszerzonych przeglądów okresowych roweru standardowego WRP oraz przechowywania roweru standardowego WRP w przerwie międzysezonowej WRP dla 3 000 rowerów standardowych WRP;

b) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia totemu informacyjnego, uruchomienia stacji rowerowej pasywnej opisanej w pkt 2.2.2 OPZ oraz usługi zarządzania i eksploatacji totemu informacyjnego dla 200 totemów informacyjnych;

c) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia terminala, uruchomienia stacji rowerowej aktywnej opisanej w pkt 2.2.1 OPZ zarządzania terminalem oraz serwisu terminala dla 30 terminali;

d) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia stojaka oraz zarządzania i eksploatacji stojaka dla 4 500 stojaków;

e) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia pompki rowerowej oraz zarządzania i eksploatacji pompki rowerowej dla 230 pompek rowerowych;

f) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru ze wspomaganiem elektrycznym, usług przewożenia roweru ze wspomaganiem elektrycznym oraz serwisu roweru ze wspomaganiem elektrycznym dla 50 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym;

g) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru standardowego WWR, usług przewożenia roweru standardowego WWR oraz serwisu roweru standardowego WWR dla 50 rowerów standardowych WWR;

h) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru tandem, usług przewożenia roweru tandem oraz serwisu roweru tandem dla 3 rowerów tandem;

i) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru towarowego dwukołowego, usług przewożenia roweru towarowego dwukołowego oraz serwisu roweru towarowego dwukołowego dla 2 rowerów towarowych dwukołowych;

j) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru towarowego dwukołowego ze wspomaganiem elektrycznym, usług przewożenia roweru towarowego dwukołowego ze wspomaganiem elektrycznym oraz serwisu roweru towarowego dwukołowego ze wspomaganiem elektrycznym dla 2 rowerów towarowych dwukołowych ze wspomaganiem elektrycznym;

k) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru towarowego trójkołowego, usług przewożenia roweru towarowego trójkołowego oraz serwisu roweru towarowego trójkołowego dla 2 rowerów towarowych trójkołowych;

l) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru towarowego trójkołowego ze wspomaganiem elektrycznym, usług przewożenia roweru towarowego trójkołowego ze wspomaganiem elektrycznym oraz serwisu roweru towarowego trójkołowego ze wspomaganiem elektrycznym dla 2 rowerów towarowych trójkołowych ze wspomaganiem elektrycznym;

m) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru trójkołowego, usług przewożenia roweru trójkołowego oraz serwisu roweru trójkołowego dla 3 rowerów trójkołowych;

n) zwiększenie wielkości usługi zapewnienia roweru handbike, usług przewożenia roweru handbike, oraz serwisu roweru handbike dla 3 rowerów handbike;

o) wydłużenie usługi zarządzania i utrzymania systemu WWR, dla wszystkich lub części rowerów dostępnych w systemie WWR do 30.11.2028.

Afdelingsnummer: II.2.11
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje o opcjach
In plaats van:

4. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Ceny jednostkowe prawa opcji będą tożsame z zamówieniem podstawowym, powiększone o zsumowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS za lata poprzedzające zamówienie, przy czym wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy dla poszczególnych elementów WRP/WWR będzie obliczone na podstawie liczby okresów dla poszczególnych pozycji cennikowych, pozostałych do końca funkcjonowania umowy.

Te lezen:

4. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Ceny jednostkowe prawa opcji będą tożsame z zamówieniem podstawowym, określone w formularzu cenowym, powiększone o zsumowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS za lata poprzedzające zamówienie, przy czym wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy dla poszczególnych elementów WRP/WWR będzie obliczone na podstawie liczby okresów dla poszczególnych pozycji cennikowych, pozostałych do końca funkcjonowania umowy.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: