Diensten - 257811-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Barcelona: Ontwerpen van meubelen

2020/S 106-257811

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ajuntament de Barcelona
Nationaal identificatienummer: Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Postadres: Pg. Sant Joan, 75
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08009
Land: Spanje
E-mail: serveisjuridics0201@bcn.cat
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de mobiliario de reposición y nueva instalación para los equipamientos dependientes de la Gerencia de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona

Referentienummer: 20190362 - 19003732
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79934000 Ontwerpen van meubelen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 591 829.02 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 104-252138

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Suministro de mobiliario de reposición y nueva instalación para los equipamientos dependientes de la Gerencia de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inad-Hoc Habitat, S. L.
Nationaal identificatienummer: B66579392
Plaats: Moncada i Reixac
NUTS-code: ES511 Barcelona
Land: Spanje
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 488 071.57 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding