Werken - 257823-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 106-257823

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postadres: ul. Targowa 74
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 03-734
Land: Polen
Contactpersoon: Jaromir Chojecki
E-mail: Jaromir.Chojecki@plk-sa.pl
Telefoon: +48 224732404
Fax: +48 224732399

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.plk-sa.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realizacja robót budowlanych dla Etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”

Referentienummer: 9090/IRZR2/11159/02970/20/P
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla Etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” na odcinku od stacji Ełk (bez stacji Ełk) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31213300 Kabelverdeelkast
31321700 Signaalkabels
31682530 Noodstroombenodigdheden
33124100 Diagnostisch instrumentarium
34632000 Apparatuur voor spoorverkeersregeling
34632200 Elektrische signalisatie-uitrusting voor spoorwegen
39130000 Kantoormeubilair
45231220 Bouwen van gaspijpleidingen
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45213320 Gebouwen in verband met vervoer per spoor
45231000 Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
45231600 Bouwwerkzaamheden voor communicatielijnen
45232300 Aanleg van en aanvullende werkzaamheden voor telefoon- en communicatieleidingen
45232320 Kabelomroeplijnen
45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
45310000 Aanleg van elektriciteit
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
45312200 Installeren van inbraakalarmsystemen
45312300 Installeren van antennes
45314100 Installeren van telefooncentrales
45314300 Aanleg van kabelinfrastructuur
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
45400000 Afwerking van gebouwen
45500000 Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningspersoneel
48000000 Software en informatiesystemen
77211400 Vellen van bomen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL623 Ełcki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Linia kolejowa nr 38, odcink Ełk – Giżycko

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla Etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” na odcinku od stacji Ełk (bez stacji Ełk) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko).

Zakres podstawowy Zamówienia obejmuje:

• odcinek od stacji Ełk (bez stacji Ełk, od km 103,706) do stacji Wydminy (ze stacją Wydminy, do km 133,300; SRK – do km 136,010) – wszystkie branże, za wyjątkiem energetyki trakcyjnej;

• w zakresie sieci trakcyjnej – tylko fundamenty i pale fundamentowe konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (od stacji Ełk do km 133,610) wraz z zabezpieczeniem ich głowic przed możliwością dostępu osób postronnych (w rejonie peronów, przejazdów i przejść w poziomie szyn),

• przebudowę nastawni na stacji Giżycko,

• budowę linii światłowodowych dla potrzeb sterowania ruchem kolejowym na odcinku Ełk – Wydminy,

• budowę pojedynczej linii światłowodowej dla potrzeb sterowania ruchem kolejowym na odcinku Wydminy – Giżycko (od stacji Wydminy do km 150,523),

• przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach: Wydminy, Stare Juchy i Giżycko, celem umożliwienia realizowania sterowania ruchem kolejowym na stacjach: Stare Juchy, Wydminy i Giżycko ze stacji Giżycko.

Prawo Opcji nr 1 obejmuje:

• zakres robót dotyczący odcinka od stacji Wydminy (bez stacji Wydminy) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko; SRK – do km 153,660; teletechnika – do km 152,850) we wszystkich branżach, za wyjątkiem: energetyki trakcyjnej,

• w zakresie sieci trakcyjnej: – tylko fundamenty i pale fundamentowe konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (od km 133,610 do km 151,770) wraz z zabezpieczeniem ich głowic przed możliwością dostępu osób postronnych (w rejonie peronów, przejazdów i przejść w poziomie szyn).

Prawo Opcji nr 2 obejmuje:

• budowę sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem na odcinku od stacji Ełk (bez stacji Ełk) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko) z wykorzystaniem fundamentów i pali fundamentowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, które zostały zrealizowane w zakresie wymaganym (podstawowym) i w ramach Prawa Opcji 1.

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Realizacja robót w zakresach:

a) nawierzchnia i podtorze,

b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

d) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

f) obiekty inżynieryjne,

g) perony i obiekty kubaturowe,

h) przejścia i przejazdy,

i) geologia.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej:

a) opracowanie projektu wykonawczego branży teletechnicznej i sterowania ruchem kolejowym,

b) wykonanie Operatów Szacunkowych, jeśli zajdzie taka konieczność,

c) pełnienie nadzoru autorskiego.

3) Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

4) Dokumentacji powykonawczej, w tym:

a) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

b) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Projektach Budowalnych, Projektach Wykonawczych, STWiORB oraz Przedmiarach stanowiących odrębne tomy niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prawo Opcji nr 1 obejmuje:

• zakres robót dotyczący odcinka od stacji Wydminy (bez stacji Wydminy) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko; SRK – do km 153,660; teletechnika – do km 152,850) we wszystkich branżach, za wyjątkiem: energetyki trakcyjnej,

• w zakresie sieci trakcyjnej: – tylko fundamenty i pale fundamentowe konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (od km 133,610 do km 151,770) wraz z zabezpieczeniem ich głowic przed możliwością dostępu osób postronnych (w rejonie peronów, przejazdów i przejść w poziomie szyn).

Prawo Opcji nr 2 obejmuje:

• budowę sieci trakcyjnej wraz z zasilaniem na odcinku od stacji Ełk (bez stacji Ełk) do stacji Giżycko (ze stacją Giżycko) z wykorzystaniem fundamentów i pali fundamentowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, które zostały zrealizowane w zakresie wymaganym (podstawowym) i w ramach Prawa Opcji 1.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1a Ustawy).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5 i 6 (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu określone w SIWZ

2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

4) W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik nr 6a do IDW.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców (np. Konsorcjum), Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6a do IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu składa także Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6a do IDW, dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW.

7) Wykonawca wskazujący w Jednolitym Dokumencie Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeśli jest już wiadome, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa Jednolity Dokument, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6b do IDW, dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

8) Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

a) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie Wykonawcy;

b) okoliczności, o których mowa w Jednolitym Dokumencie dotyczącym każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, w zakresie pkt 9.7.1– 9.7.7 IDW.

9) Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8) (również dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) znajduje się na stronie internetowej: https://platformazakupowa.plk-sa.pl pod numerem referencyjnym przedmiotowego zamówienia.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe informacje zawarte są w tomie I SIWZ - IDW.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 430 000 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 105 000 000,00 PLN

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9 IDW.

Eventuele minimumeisen:

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu:

a) część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

c) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa a) i b) IDW.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wymagany jest wykazanie przez Wykonawców że,

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

a)co najmniej 1 (jedna) robota budowlana wykonana w ramach jednej umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę nawierzchni torowej na linii kolejowej co najmniej jednotorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie suma długości Budowanych lub Przebudowywanych torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 15 km;

b)co najmniej 1 (jedna) robota budowlana wykonana w ramach jednej umowy, przy czym robota budowlana obejmowała swoim zakresem, co najmniej Budowę lub Przebudowę sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej co najmniej jednotorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej, gdzie suma długości Budowanej lub Przebudowywanej sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi dla torów szlakowych i torów głównych zasadniczych, wynosiła łącznie co najmniej 15 km,

c)Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) stacji kolejowej, przy czym Budowa lub Przebudowa obejmowała co najmniej 1 (jeden) tor główny zasadniczy wraz z nawierzchnią, podtorzem z odwodnieniem i siecą trakcyjną oraz co najmniej 1 (jeden) peron;

d)Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) systemu stacyjnych, scentralizowanych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 4 (cztery) zwrotnice;

e)Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednej) blokady liniowej wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego;

f)Budowa lub Przebudowa co najmniej 3 (trzech) obiektów typu: most drogowy lub most kolejowy lub wiadukt drogowy lub wiadukt kolejowy, w tym co najmniej 1 (jeden) most kolejowy lub wiadukt kolejowy;

g)Budowa lub Przebudowa co najmniej 8 (ośmiu) obiektów typu przepusty kolejowe;

h)Budowa lub Przebudowa w ramach jednej umowy co najmniej 2 (dwóch) przejazdów kolejowych w zakresie urządzeń zabezpieczenia ruchu – zabudowa komputerowych urządzeń samoczynnej lub półsamoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz nawierzchni przejazdowej, obejmującej zarówno nawierzchnię kolejową i drogową.

2. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Dyrektor kontraktu - 1 osoba

b) Kierownik Budowy - 1 osoba

c) Kierownik robót torowych - 1 osoba

d) Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym - 1 osoba

e) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem

W zakresie sieci trakcyjnych - 1 osoba

Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 8.6.2 IDW.

3. dostępność do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

a.co najmniej 1 szt. - żuraw samojezdny kolejowy lub samochodowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30t,

b.co najmniej 1 szt. - koparka o pojemności łyżki co najmniej 1,5 m3,

c.co najmniej 2 szt. - koparka dwudrogowa z osprzętem: chwytak, łyżka do skrawania skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8 m3,

d.co najmniej 1 szt. - podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do podrozjazdnic betonowych,

e.co najmniej 1 szt. - stabilizator dynamiczny toru,

f.co najmniej 1 szt. - profilarka tłucznia,

g.co najmniej 1 szt. - profilarka ławy torowiska lub koparka dwudrogowa z osprzętem do profilacji,

h.co najmniej 1 szt. - zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów lub żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30t,

i.co najmniej 1 szt. - palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe,

j.co najmniej 1 szt. - pociąg sieciowy,

k.co najmniej 2 szt. - bramki suwnicowe poruszające się po szynach tymczasowo ułożonych na subwarstwie tłucznia lub bramki suwnicowe gąsienicowe poruszające się po subwarstwie tłucznia,

Eventuele minimumeisen:

Ciąg dalszy pkt III 1.3) ppkt 3 - dostępność do narzędzi i urządzeń technicznych:

l.co najmniej 1 szt. - pociąg do wymiany toru - tj. zespół złożony z kombajnu torowego wraz z wagonami do transpotru starych i nowych elementów rusztu torowego lub układarka nawierzchni kolejowej poruszająca się po warstwie podsypki, z przednią częścią maszyny posadowioną na podwoziu gąsienicowym,

m.co najmniej 1 szt. - dźwig układkowy do układania przęseł torowych,

n.co najmniej 1 zestaw, w każdym min. 10 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu kruszywa wraz z lokomotywą,

o.co najmniej 1 zestaw, w każdym min. 3 szt. wagonów do transportu rozjazdów w blokach,

p. co najmniej 1 szt. - zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania.

Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 9 IDW.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowe informacje zawarte są w Tomie I SIWZ - IDW.

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, terminów wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do IDW);

2) dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;

3) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2;

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do IDW);

5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 7 do IDW);

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

9 500 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych)

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy

Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:

1)w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument potwierdzający wniesie wadium w formie pieniężnej,

2)w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – przekazanie oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), wystawionego zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy określone są w tomie II SIWZ- warunki Umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania w niniejszym punkcie, dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawarte są w sekcji VI.3) Informacje dodatkowe

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Segment B, przyziemie, pokój 0007

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy. Zakres zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) Ustawy oraz warunki na jakich zostaną udzielone określa TOM III, IV, V SIWZ.

3. Uwaga do sekcji II.2.7) Termin realizacji Zamówienia:

Zakres podstawowy – 26 miesięcy od Daty Rozpoczęcia dla Zakresu podstawowego zgodnie z SubKLAUZULĄ 8.1 Warunków Szczególnych;

Prawo opcji nr 1 – 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia określonej w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, z tym że:

— oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający złoży w ciągu maksymalnie 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 5 miesięcy od zawarcia Umowy.

Prawo opcji nr 2 – 20 miesięcy od Daty Rozpoczęcia określonej w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, z tym że:

— oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający złoży w ciągu maksymalnie 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Za zgodą Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający może złożyć w późniejszym terminie niż 5 miesięcy od zawarcia Umowy.

4. Uwaga do sekcji IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany oferta - 90 dni.

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem – pod rygorem nieważności – postaci elektronicznej, złożona przez osobę upoważnioną i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w tomie I SIWZ – IDW, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu musi posiadać konto na platformie zakupowej. Szczegółowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców.

9. Mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta (3 dni robocze), Zamawiający zaleca, aby Formularz rejestracyjny na platformie zakupowej został uzupełniony i wysłany przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z platformy są nieodpłatne.

10. Szczegółowy opis korzystania z platformy zakupowej przez Wykonawców zawarty jest w Podręczniku dla Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania platformy zakupowej oraz treścią Podręcznika dla Wykonawców i postępowania zgodnie z jego wytycznymi.

11. Dot. sekcji IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej - ciąg dalszy:

Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną, co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna. W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie cena. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl. Zasady przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostały szczegółowo opisane w pkt 20.8 IDW.

12. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w poszczególnych Sekcjach Ogłoszenia o zamówieniu, wszelkie informacje znajdują się w Tomie I SIWZ - IDW.

13. Kryteria oceny ofert: Całkowita cena brutto – waga: 100 %.

14. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy. 2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020