Werken - 257882-2020

03/06/2020    S106    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Roemenië-Iași: Aanleg van elektriciteit

2020/S 106-257882

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Delgaz Grid S.A.
Nationaal identificatienummer: RO10976687
Postadres: Str. Petru Movilă nr. 38
Plaats: Iași
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700014
Land: Roemenië
Contactpersoon: Emilia Patrichi, Gabriela Pasarica
E-mail: mariana.fisca@delgaz-grid.ro
Telefoon: +40 232405528/+40 232405623
Fax: +40 232405998

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.delgaz-grid.ro/ro.html

Adres van het kopersprofiel: www.sicap-prod.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lucrări de investiție în instalațiile electrice de medie și joasă tensiune din zona Moldovei – cinci loturi

Referentienummer: RO10976687/2018/2048_2049_2050_2051_2052
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45310000 Aanleg van elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lucrari de investitie in instalatiile electrice de medie si joasa tensiune din zona Moldovei, procedura divizata in cinci loturi, dupa cum urmeaza:

— lot 1 – lucrari de reabilitare posturi de transformare (inlocuire Trafo MT/JT, modernizare tablouri de distributie TDRI, cutii de distributie);

— lot 2 – lucrari de reabilitari retea LEA JT si INT-uri (include lucrari de intarire retea si modernizare cutii de sectionare);

— lot 3 – lucrari de inlocuire PTM, PTCZ, PA, PTS, modernizare LES (include si modernizare firide), buclare LES cu LES;

— lot 4 – lucrari de reabilitari LEA MT, montare reclosere si separatoare, montare celula aeriana de masura, inlocuire izolatie LEA 20 KV, inlocuire izolatori antipasare, buclare LEA cu LEA, buclare LEA cu LES,;

— lot 5 – lucrari de extinderi retele JT/MT – alimentare noi consumatori (inclusiv elaborare documentatie PTH + CS + DTAC).

Obiectul achizitiei consta in executia lucrarilor si punerea la dispozitie de catre entitatea contractanta, respectiv furnizarea de catre contractant, a materialelor necesare executiei lucrarilor. Pentru lotul 5 achizitia include si prestarea de servicii de proiectare.

Valoarea estimata pentru alegerea procedurii de atribuire, respectiv pentru verificarea incadrarii in pragurile de publicitate de nivel European cf. art. 21 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale a fost calculata prin luarea in considerare si a valorii materialelor ce vor fi puse la dispozitie de entititatea contractanta.

Punerea la dispozitie de catre entitatea contractanta a materialelor este necesara doar pentru loturile 1, 2, 3 si 4.

In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea 99/2016, valoarea estimata totala a achizitiei, pentru toate cele cinci loturi, care include si valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta este de 772 284 194,04 RON fara TVA, compusa din:

— valoarea supusa achizitiei = 557 841 680,00 RON fara TVA si reprezinta contravaloarea lucrarilor care fac obiectul achizitiei;

— valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta = 214 442 514,04 RON fara TVA. Materialele puse la dispozitie de entitatea contractanta nu vor fi ofertate de operatorii economici participanti la procedura.

Evaluarea propunerilor financiare se va face prin raportare la valoarea estimata fara materiale, valoare mentionata la sectiunea II.1.5).

Lista materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta, cantitatile si valorile estimate aferente sunt atasate la sectiunea „Documente”.

Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 12 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare, in conformitate cu art. 173 din Legea 99/2016, cu modificarile ulterioare.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Laagste offerte: 451 306 360.27 RON / Hoogste offerte: 556 437 331.40 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 - Lucrari de Reabilitare Posturi de transformare (Inlocuire Trafo MT/JT, Modernizare Tablouri de distributie TDRI, Cutii de Distrubutie)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
31681410 Elektrische materialen
45315500 Middenspanningsinstallaties
45315600 Laagspanningsinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zona Moldovei

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 - Lucrari de Reabilitare Posturi de transformare (Inlocuire Trafo MT/JT, Modernizare Tablouri de distributie TDRI, Cutii de Distrubutie).

Contractele subsecvente vor fi atribuite de 1- 2 ori pe luna, sau de cate ori apare o nevoie noua pe perioada de valabilitate a acordului cadru.

Contractele subsecvente se vor acorda cu reluarea competitiei. Cantitatile ce ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului cadru: conf. Anexa Lot 1 atasata.

Valoarea estimata a celui mai mic ctr subsecvent: 1.532.905,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare ctr subsecvent: 7.666.988,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata minima a acordului cadru: 15.136.880,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului cadru: 45.410.640,00 RON fara TVA.

In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea 99/2016, valoarea estimata totala a lotului, care include si valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta este de 72.318.619,95 RON fara TVA, compusa din:

— valoarea supusa achizitiei = 45.410.640,00 RON fara TVA, reprezentand contravaloarea lucrarilor care fac obiectul lotului si

— valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta = 26.907.979,95 RON fara TVA. Materialele puse la dispozitie de entitatea contractanta nu vor fi ofertate de operatorii economici participanti la procedura.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Numarul maxim de semnatari cu care se va incheia Acordul Cadru: 15.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 - Lucrari de Inlocuire PTM, PTCZ, PA, PTS, Modernizare LES (include si Modernizare firide), Buclare LES cu LES

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
31681410 Elektrische materialen
45315500 Middenspanningsinstallaties
45315600 Laagspanningsinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zona Moldovei

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3 - Lucrari de Inlocuire PTM, PTCZ, PA, PTS, Modernizare LES (include si Modernizare firide), Buclare LES cu LES.

Contractele subsecvente vor fi atribuite de 1- 2 ori pe luna, sau de cate ori apare o nevoie noua pe perioada de valabilitate a acordului cadru.

Contractele subsecvente se vor acorda cu reluarea competitiei. Cantitatile ce ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului cadru: conf. Anexa Lot 3 atasata.

Valoarea estimata a celui mai mic ctr subsecvent: 1.532.905,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare ctr subsecvent: 5.595.023,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata minima a acordului cadru: 19.410.453,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului cadru: 58.231.360,00 RON fara TVA.

In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea 99/2016, valoarea estimata totala a lotului, care include si valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta este de 84.929.894,95 RON fara TVA, compusa din:

— valoarea supusa achizitiei = 58.231.360,00 RON fara TVA, reprezentand contravaloarea lucrarilor care fac obiectul lotului si

— valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta = 26.698.534,95 RON fara TVA. Materialele puse la dispozitie de entitatea contractanta nu vor fi ofertate de operatorii economici participanti la procedura.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Numarul maxim de semnatari cu care se va incheia Acordul Cadru: 15.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 - Lucrari de Reabilitari retea LEA JT si INT-uri (include Lucrari de Intarire Retea si Modernizare Cutii de Sectionare)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
31681410 Elektrische materialen
45315500 Middenspanningsinstallaties
45315600 Laagspanningsinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zona Moldovei

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2 - Lucrari de Reabilitari retea LEA JT si INT-uri (include Lucrari de Intarire Retea si Modernizare Cutii de Sectionare).

Contractele subsecvente vor fi atribuite de 1- 2 ori pe luna, sau de cate ori apare o nevoie noua pe perioada de valabilitate a acordului cadru.

Contractele subsecvente se vor acorda cu reluarea competitiei. Cantitatile ce ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului cadru: conf. Anexa Lot 2 atasata.

Valoarea estimata a celui mai mic ctr subsecvent: 1.532.905,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare ctr subsecvent: 36.207.993,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata minima a acordului cadru: 112.026.346,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului cadru: 336.079.040,00 RON fara TVA.

In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea 99/2016, valoarea estimata totala a lotului, care include si valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta este de 445.600.727,25 RON fara TVA, compusa din:

— valoarea supusa achizitiei = 336.079.040,00 RON fara TVA, reprezentand contravaloarea lucrarilor care fac obiectul lotului si

— valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta = 109.521.687,25 RON fara TVA. Materialele puse la dispozitie de entitatea contractanta nu vor fi ofertate de operatorii economici participanti la procedura.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Numarul maxim de semnatari cu care se va incheia Acordul Cadru: 60.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 5 - Lucrari de Extinderi retele JT/MT -alimentare noi consumatori (inclusiv Elaborare documentatie PTH+CS+DTAC)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
31681410 Elektrische materialen
45315500 Middenspanningsinstallaties
45315600 Laagspanningsinstallaties
71323100 Ontwerpen van elektriciteitssystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zona Moldovei

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 5 - Lucrari de Extinderi retele JT/MT - alimentare noi consumatori (inclusiv Elaborare documentatie PTH+CS+DTAC).

Contractele subsecvente vor fi atribuite de 1- 2 ori pe luna, sau de cate ori apare o nevoie noua pe perioada de valabilitate a acordului cadru.

Contractele subsecvente se vor acorda cu reluarea competitiei. Cantitatile ce ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului cadru: conf. Anexa Lot 5 atasata.

Valoarea estimata a celui mai mic ctr subsecvent: 1.235.579,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare ctr subsecvent: 2.541.179,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata minima a acordului cadru: 4.546.667,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului cadru: 13.640.000,00 RON fara TVA.

Lotul 5 nu include si materialele puse la dispozitie de entitatea contractanta. Pentru lucrarile aferente acestui lot, toate materialele necesare vor fi puse la dispozitie doar de catre contractanti.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Numarul maxim de semnatari cu care se va incheia Acordul Cadru: 25.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 - Lucrari de Reabilitari LEA MT, Montare reclosere si separatoare, Montare celula aeriana de masura, Inlocuire izolatie LEA 20 KV, Inlocuire izolatori antipasare, Buclare LEA cu LEA, Buclare LEA cu LES

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000 Aanleg van elektriciteit
31681410 Elektrische materialen
45315500 Middenspanningsinstallaties
45315600 Laagspanningsinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213 Iaşi
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zona Moldovei

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 4 - Lucrari de Reabilitari LEA MT, Montare reclosere si separatoare, Montare celula aeriana de masura, Inlocuire izolatie LEA 20 KV, Inlocuire izolatori antipasare, Buclare LEA cu LEA, Buclare LEA cu LES.

Contractele subsecvente vor fi atribuite de 1- 2 ori pe luna, sau de cate ori apare o nevoie noua pe perioada de valabilitate a acordului cadru.

Contractele subsecvente se vor acorda cu reluarea competitiei. Cantitatile ce ar putea fi solicitate pe parcursul derularii acordului cadru: conf. Anexa Lot 4 atasata.

Valoarea estimata a celui mai mic ctr subsecvent: 1.532.905,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare ctr subsecvent: 9.454.791,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata minima a acordului cadru: 34.826.880,00 RON fara TVA.

Valoarea estimata maxima a acordului cadru: 104.480.640,00 RON fara TVA.

In conformitate cu prevederile art. 21 din Legea 99/2016, valoarea estimata totala a lotului, care include si valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta este de 155.794.951,88 RON fara TVA, compusa din:

— valoarea supusa achizitiei = 104.480.640,00 RON fara TVA, reprezentand contravaloarea lucrarilor care fac obiectul lotului si

— valoarea materialelor puse la dispozitie de entitatea contractanta = 51.314.311,88 RON fara TVA. Materialele puse la dispozitie de entitatea contractanta nu vor fi ofertate de operatorii economici participanti la procedura.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Numarul maxim de semnatari cu care se va incheia Acordul Cadru: 15.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 051-118132
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41876
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1 - Lucrari de Reabilitare Posturi de transformare (Inlocuire Trafo MT/JT, Modernizare Tablouri de distributie TDRI, Cutii de Distrubutie)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTRIC VOLT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15766287
Postadres: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 2
Plaats: Piatra-Neamt
NUTS-code: RO214 Neamţ
Postcode: 610212
Land: Roemenië
E-mail: cosma49@yahoo.com
Telefoon: +40 233232138
Fax: +40 233232138
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ADREM INVEST
Nationaal identificatienummer: RO 3020924
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: ADREM INVEST S.R.L. (lider) si Electroconstructia ELECON S.A. - Strada Alexandrina, Nr. 20-22
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014206
Land: Roemenië
E-mail: angelica.panduru@adrem.ro
Telefoon: +40 212335920/21
Fax: +40 212335982

Internetadres: www.adrem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energobit
Nationaal identificatienummer: RO 211717
Postadres: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400221
Land: Roemenië
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefoon: +40 264207500
Fax: +40 264207555

Internetadres: www.energobit.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GENERAL TEHNIC S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 8357395
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: GENERAL TEHNIC S.R.L. (lider) si LINCAS S.R.L., GIGA INSTAL S.R.L., ELECTRIC INSTAL S.R.L., - Strada Calea Chisinaului,Nr. 29,Grup social depozit 03, Nr. 29
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700172
Land: Roemenië
E-mail: general_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 752099173
Fax: +40 332/418778

Internetadres: www.generaltehnic.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTROPREST S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 8997912
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: ELECTROPREST S.R.L. (lider) si SOFIN INVEST S.R.L., ENERGEX S.R.L., GIM ELECTRONICS S.R.L., ENERGO VITAL PREST S.R.L. - Strada 9 Mai, Nr. 15
Plaats: Bacau
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600025
Land: Roemenië
E-mail: tehnic@electro-prest.ro
Telefoon: +40 234510643
Fax: +40 234544761

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/electroprest-srl-8997912/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTRONSTRUCTIA ELCO S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 3427392
Postadres: Strada 1 Decembrie 1963, Nr. 163
Plaats: Piatra-Neamt
NUTS-code: RO214 Neamţ
Postcode: 610243
Land: Roemenië
E-mail: pisaltu@elcont.ro
Telefoon: +40 233227488
Fax: +40 233227488
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LUHAN S.R.L. SUCEAVA
Nationaal identificatienummer: RO 2691247
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: LUHAN S.R.L. SUCEAVA (lider) si ENERGO CONSULT S.R.L, BUCOVINA ENERGO CONSULT S.R.L., ENERGO SISTEM S.R.L. SUCEAVA, ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO Suceava S.A. - strada Samoil Isopescu, nr. 18
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720131
Land: Roemenië
E-mail: luhan.dragos@yahoo.com
Telefoon: +40 740147777
Fax: +40 330522018

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/luhan-srl-2560454/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MION ELECTRO CONSTRUCT
Nationaal identificatienummer: RO 30766302
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: MION ELECTRO CONSTRUCT S.R.L. (lider) si ENERGOFANEX S.R.L., GEN&IUL TRADING S.R.L., ENERGO PREST S.R.L., MARYELECTRIC S.R.L., ELECTROIND S.R.L., VIGADEN IMPEX S.R.L. - Strada ZONA CAMPING, Nr. FN
Plaats: Onesti
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 601081
Land: Roemenië
E-mail: mion_electroconstruct@yahoo.com
Telefoon: +40 741585037
Fax: +40 234311388

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/mion-electro-construct-srl-30766302/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TRUST ELECTRO-M S.R.L
Nationaal identificatienummer: RO 3433530
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI:TRUST ELECTRO-M S.R.L.(lider) si ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. Iasi,ELECTROCONSTRUCTIA ELCO VASLUI S.A.,ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. BOTOȘANI,GENERAL ELECTRIC S.R.L, TSA SERV S.R.L., ELECTRO UNIVERS S.R.L., 3Z ELECTROSERVICE S.R.L., VASIM ELECTRIC S.R.L., GERVIS S.A., MONTAJ ELECTRO S.R.L., ELECTROAXA S.R.L., ELECTRO-PRIMA, CIMBRU-TEI - str. Donici, nr. 42
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 710011
Land: Roemenië
E-mail: trustelectrom@gmail.com
Telefoon: +40 785267367
Fax: +40 235316986

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/trust-electro-srl-4359156/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PROELECTRO-TRM SRL
Nationaal identificatienummer: 24880883
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: PROELECTRO-TRM S.R.L. (lider) si ELMOND COM S.R.L. - Strada Alexandru Vlahuta, Nr. 31
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730222
Land: Roemenië
E-mail: office@proelectro-trm.ro
Telefoon: +40 335881909
Fax: +40 335881908

Internetadres: www.proelectro-trm.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 410 640.00 RON
Laagste offerte: 37 344 586.74 RON / Hoogste offerte: 45 409 011.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41877
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 - Lucrari de Reabilitari retea LEA JT si INT-uri (include Lucrari de Intarire Retea si Modernizare Cutii de Sectionare)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GENERAL TEHNIC S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 8357395
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: GENERAL TEHNIC S.R.L. (lider) si LINCAS S.R.L., GIGA INSTAL S.R.L., ELECTRIC INSTAL S.R.L., - Strada Calea Chisinaului,Nr. 29,Grup social depozit 03, Nr. 29
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700172
Land: Roemenië
E-mail: general_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 752099173
Fax: +40 332/418778

Internetadres: www.generaltehnic.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energobit
Nationaal identificatienummer: RO 211717
Postadres: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400221
Land: Roemenië
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefoon: +40 264207500
Fax: +40 264207555

Internetadres: www.energobit.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ADREM INVEST
Nationaal identificatienummer: RO 3020924
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: ADREM INVEST S.R.L. (lider) si Electroconstructia ELECON S.A. - Strada Alexandrina, Nr. 20-22
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014206
Land: Roemenië
E-mail: angelica.panduru@adrem.ro
Telefoon: +40 212335920/21
Fax: +40 212335982

Internetadres: www.adrem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LUCIMAR S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 8177300
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: LUCIMAR S.R.L. (lider) si REKAINSTAL SHOP S.R.L. - Strada Bdul Chimiei, Nr. 85b
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700361
Land: Roemenië
E-mail: lucimar_ro@yahoo.com
Telefoon: +40 232247725
Fax: +40 232247725

Internetadres: www.lucimar.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA IASI
Nationaal identificatienummer: RO 3433530
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI: ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA IASI(lider) si TRUST ELECTRO-M S.R.L.,ELECTROCONSTRUCTIA ELCO VASLUI S.A.,ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. BOTOȘANI,GENERAL ELECTRIC S.R.L, TSA SERV S.R.L., ELECTRO UNIVERS S.R.L., 3Z ELECTROSERVICE S.R.L., VASIM ELECTRIC S.R.L., GERVIS S.A., MONTAJ ELECTRO S.R.L., ELECTROAXA S.R.L., ELECTRO-PRIMA, CIMBRU-TEI Strada Manoleşti Deal, Nr. 22
Plaats: IASI
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 710011
Land: Roemenië
E-mail: office@elcoiasi.ro
Telefoon: +40 729785940
Fax: +40 332407791

Internetadres: www.elcoiasi.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELMOND COM S.R.L.,
Nationaal identificatienummer: 34081166
Postadres: str. Ipsilanti, nr. 2
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 600170
Land: Roemenië
E-mail: elmondcomis@yahoo.com
Telefoon: +40 232246132
Fax: +40 232246132

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/elmond-com-srl-12448866/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PROELECTRO-TRM SRL
Nationaal identificatienummer: 24880883
Postadres: Strada Alexandru Vlahuta, Nr. 31
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730222
Land: Roemenië
E-mail: office@proelectro-trm.ro
Telefoon: +40 335881909
Fax: +40 335881908

Internetadres: www.proelectro-trm.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PROLUX
Nationaal identificatienummer: Ro24293048
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: PROLUX S.R.L. (lider) si RO UTIL INSTAL S.R.L., BICONSTANT S.R.L. - Strada molidului, Nr. 9
Plaats: Campulung Moldovenesc
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 725100
Land: Roemenië
E-mail: prolux.instal@yahoo.com
Telefoon: +40 742054476

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/prolux-srl-24293048/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTROPREST S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 8997912
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: ELECTROPREST S.R.L. (lider) si SOFIN INVEST S.R.L., ENERGEX S.R.L., GIM ELECTRONICS S.R.L., ENERGO VITAL PREST S.R.L. - Strada 9 Mai, Nr. 15
Plaats: Bacau
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600025
Land: Roemenië
E-mail: tehnic@electro-prest.ro
Telefoon: +40 234510643
Fax: +40 234544761

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/electroprest-srl-8997912/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MION ELECTRO CONSTRUCT
Nationaal identificatienummer: RO 30766302
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: MION ELECTRO CONSTRUCT S.R.L (LIDER) si ENERGOFANEX S.R.L., GEN&IUL TRADING S.R.L., ENERGO PREST S.R.L., MARYELECTRIC S.R.L., ELECTROIND S.R.L., VIGADEN IMPEX S.R.L., - Strada ZONA CAMPING, Nr. FN
Plaats: Onesti
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 601081
Land: Roemenië
E-mail: mion_electroconstruct@yahoo.com
Telefoon: +40 741585037
Fax: +40 234311388

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/mion-electro-construct-srl-30766302/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENERGO SISTEM S.R.L. SUCEAVA
Nationaal identificatienummer: RO 2691247
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: ENERGO SISTEM S.R.L. SUCEAVA (lider) si ENERGO CONSULT S.R.L, BUCOVINA ENERGO CONSULT S.R.L., LUHAN S.R.L. SUCEAVA, ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO Suceava S.A. - Strada 22 Decembrie, Nr. 1
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720131
Land: Roemenië
E-mail: energo_sistem@yahoo.com
Telefoon: +40 330106009
Fax: +40 330106009

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/energo-sistem-srl-15677066/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTRONSTRUCTIA ELCO S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 3427392
Postadres: Strada 1 Decembrie 1963, Nr. 163
Plaats: Piatra-Neamt
NUTS-code: RO214 Neamţ
Postcode: 610243
Land: Roemenië
E-mail: pisaltu@elcont.ro
Telefoon: +40 233227488
Fax: +40 233227488
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTRIC VOLT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15766287
Postadres: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 2
Plaats: Piatra-Neamt
NUTS-code: RO214 Neamţ
Postcode: 610212
Land: Roemenië
E-mail: cosma49@yahoo.com
Telefoon: +40 233232138
Fax: +40 233232138
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 336 079 040.00 RON
Laagste offerte: 275 675 550.00 RON / Hoogste offerte: 336 065 785.67 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41880
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lot 5 - Lucrari de Extinderi retele JT/MT -alimentare noi consumatori (inclusiv Elaborare documentatie PTH+CS+DTAC)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MAESTRO ELECTRIC SRL
Nationaal identificatienummer: RO 23668557
Postadres: Strada Mihail Kogalniceanu, Nr. 32
Plaats: Pascani
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 705200
Land: Roemenië
E-mail: maestro.electric@yahoo.ro
Telefoon: +40 733065500
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELMOND COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 24880883
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: ELMOND COM S.R.L. (lider) si PROELECTRO-TRM S.R.L. - str. Ipsilanti, nr. 2
Plaats: IASI
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 710011
Land: Roemenië
E-mail: elmondcomis@yahoo.com
Telefoon: +40 232246132
Fax: +40 740971197

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/elmond-com-srl-12448866/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GENERAL TEHNIC S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 8357395
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: GENERAL TEHNIC S.R.L. (lider) si LINCAS S.R.L., GIGA INSTAL S.R.L., ELECTRIC INSTAL S.R.L. - Strada Calea Chisinaului,Nr. 29,Grup social depozit 03, Nr. 29
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700172
Land: Roemenië
E-mail: general_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 752099173
Fax: +40 332/418778

Internetadres: www.generaltehnic.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PROELECTRICA
Nationaal identificatienummer: RO 14939983
Postadres: Strada Calea lui Traian, Nr. 129
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 240183
Land: Roemenië
E-mail: proelectrica2001@yahoo.com
Telefoon: +40 250736866
Fax: +40 250736866
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PROLUX SRL
Nationaal identificatienummer: Ro24293048
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: PROLUX S.R.L. (lider) si RO UTIL INSTAL S.R.L., BICONSTANT S.R.L. - Strada molidului, Nr. 9
Plaats: Campulung Moldovenesc
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 725100
Land: Roemenië
E-mail: prolux.instal@yahoo.com
Telefoon: +40 742054476
Fax: +40 742054476

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/prolux-srl-24293048/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTROPREST S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 8997912
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: ELECTROPREST S.R.L. (lider) si SOFIN INVEST S.R.L., ENERGEX S.R.L., GIM ELECTRONICS S.R.L., ENERGO VITAL PREST S.R.L. - Strada 9 Mai, Nr. 15
Plaats: Bacau
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600025
Land: Roemenië
E-mail: tehnic@electro-prest.ro
Telefoon: +40 234510643
Fax: +40 234544761

Internetadres: www.electro-prest.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTRO UNIVERS S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3433530
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI:ELECTRO UNIVERS S.R.L.(lider) si TRUST ELECTRO-M S.R.L.,ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. Iasi,ELECTROCONSTRUCTIA ELCO VASLUI S.A.,ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. BOTOȘANI,GENERAL ELECTRIC S.R.L, TSA SERV S.R.L., 3Z ELECTROSERVICE S.R.L., VASIM ELECTRIC S.R.L., GERVIS S.A., MONTAJ ELECTRO S.R.L., ELECTROAXA S.R.L., ELECTRO-PRIMA, CIMBRU-TEI - str. Bd. Chimiei, nr. 12
Plaats: IASI
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 710011
Land: Roemenië
E-mail: electro_univers_iasi@yahoo.com
Telefoon: +40 723287761
Fax: +40 723287761

Internetadres: www.electrouniversiasi.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energobit
Nationaal identificatienummer: RO 211717
Postadres: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400221
Land: Roemenië
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefoon: +40 264207500
Fax: +40 264207555

Internetadres: www.energobit.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BUCOVINA ENERGO CONSULT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2691247
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: BUCOVINA ENERGO CONSULT S.R.L. (lider) si ENERGO CONSULT S.R.L, LUHAN S.R.L. SUCEAVA, ENERGO SISTEM S.R.L. SUCEAVA, ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO Suceava S.A. - Gura Humorului, str. Stefan cel Mare, Nr. 55, etaj 1
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720131
Land: Roemenië
E-mail: bucovina_energo_consult@yahoo.com
Telefoon: +40 230235066
Fax: +40 744519773

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/bucovina-energo-consult-srl-20745370/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MION ELECTRO CONSTRUCT
Nationaal identificatienummer: RO 30766302
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: MION ELECTRO CONSTRUCT S.R.L (LIDER) si ENERGOFANEX S.R.L., GEN&IUL TRADING S.R.L., ENERGO PREST S.R.L., MARYELECTRIC S.R.L., ELECTROIND S.R.L., VIGADEN IMPEX S.R.L., - Strada ZONA CAMPING, Nr. FN
Plaats: Onesti
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 601081
Land: Roemenië
E-mail: mion_electroconstruct@yahoo.com
Telefoon: +40 741585037
Fax: +40 234311388

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/mion-electro-construct-srl-30766302/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTROMONTAJ S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 566
Postadres: Strada Popescu Candiano, g-ral., Nr. 1, Sector: 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040581
Land: Roemenië
E-mail: elmbuc@electromontaj.ro
Telefoon: +40 213367546
Fax: +40 213367492

Internetadres: www.electromontaj.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 640 000.00 RON
Laagste offerte: 9 129 605.80 RON / Hoogste offerte: 13 560 741.04 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41878
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3 - Lucrari de Inlocuire PTM, PTCZ, PA, PTS, Modernizare LES (include si Modernizare firide), Buclare LES cu LES

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. PIATRA NEAMT
Nationaal identificatienummer: RO 3427392
Postadres: Strada 1 Decembrie 1963, Nr. 163
Plaats: Piatra-Neamt
NUTS-code: RO214 Neamţ
Postcode: 610243
Land: Roemenië
E-mail: pisaltu@elcont.ro
Telefoon: +40 233227488
Fax: +40 233227488

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/electroconstructia-elco-sa-3427392/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MION ELECTRO CONSTRUCT
Nationaal identificatienummer: RO 30766302
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: MION ELECTRO CONSTRUCT S.R.L (LIDER) si ENERGOFANEX S.R.L., GEN&IUL TRADING S.R.L., ENERGO PREST S.R.L., MARYELECTRIC S.R.L., ELECTROIND S.R.L., VIGADEN IMPEX S.R.L. - Strada ZONA CAMPING, Nr. FN
Plaats: Onesti
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 601081
Land: Roemenië
E-mail: mion_electroconstruct@yahoo.com
Telefoon: +40 741585037
Fax: +40 234311388

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/mion-electro-construct-srl-30766302/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energobit
Nationaal identificatienummer: RO 211717
Postadres: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400221
Land: Roemenië
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefoon: +40 264207500
Fax: +40 264207555

Internetadres: www.energobit.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELMOND COM S.R.L.,
Nationaal identificatienummer: 24880883
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: ELMOND COM S.R.L (lider) si PROELECTRO-TRM S.R.L.- str. Ipsilanti, nr. 2
Plaats: IASI
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 710011
Land: Roemenië
E-mail: elmondcomis@yahoo.com
Telefoon: +40 740971197
Fax: +40 740971197

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/elmond-com-srl-12448866/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GENERAL TEHNIC S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 8357395
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: GENERAL TEHNIC S.R.L. (lider) si LINCAS S.R.L., GIGA INSTAL S.R.L., ELECTRIC INSTAL S.R.L - Strada Calea Chisinaului,Nr. 29,Grup social depozit 03, Nr. 29
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700172
Land: Roemenië
E-mail: general_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 752099173
Fax: +40 332/418778

Internetadres: www.generaltehnic.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA BOTOSANI
Nationaal identificatienummer: RO 3433530
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI:ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. BOTOȘANI(lider) si ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. Iasi,ELECTROCONSTRUCTIA ELCO VASLUI S.A.,TRUST ELECTRO-M S.R.L.,GENERAL ELECTRIC S.R.L, TSA SERV S.R.L., ELECTRO UNIVERS S.R.L., 3Z ELECTROSERVICE S.R.L., VASIM ELECTRIC S.R.L., GERVIS S.A., MONTAJ ELECTRO S.R.L., ELECTROAXA S.R.L., ELECTRO-PRIMA, CIMBRU-TEI - Strada Manoleşti Deal, Nr. 22
Plaats: Botosani
NUTS-code: RO212 Botoşani
Postcode: 710011
Land: Roemenië
E-mail: elcobotosani@yahoo.com
Telefoon: +40 231514328
Fax: +40 231516776

Internetadres: www.elcobotosani.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENERGO CONSULT S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2691247
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: ENERGO CONSULT S.R.L (lider) si LUHAN S.R.L. SUCEAVA, BUCOVINA ENERGO CONSULT S.R.L., ENERGO SISTEM S.R.L. SUCEAVA, ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO Suceava S.A. - str. MARASTI, nr. 4
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720131
Land: Roemenië
E-mail: energo_consult@yahoo.com
Telefoon: +40 732117001
Fax: +40 732117001

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/energo-consult-srl-22895101/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTROPREST S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 8997912
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: ELECTROPREST S.R.L. (lider) si SOFIN INVEST S.R.L., ENERGEX S.R.L., GIM ELECTRONICS S.R.L., ENERGO VITAL PREST S.R.L. - Strada 9 Mai, Nr. 15
Plaats: Bacau
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600025
Land: Roemenië
E-mail: tehnic@electro-prest.ro
Telefoon: +40 234510643
Fax: +40 234544761

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/electroprest-srl-8997912/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 231 360.00 RON
Laagste offerte: 45 693 579.72 RON / Hoogste offerte: 57 174 828.63 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 41879
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot 4 - Lucrari de Reabilitari LEA MT, Montare reclosere si separatoare, Montare celula aeriana de masura, Inlocuire izolatie LEA 20 KV, Inlocuire izolatori antipasare, Buclare LEA cu LEA, Buclare LEA cu LES

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Energobit
Nationaal identificatienummer: RO 211717
Postadres: Strada Taietura Turcului, Nr. 47/11
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113 Cluj
Postcode: 400221
Land: Roemenië
E-mail: notificari.elicitatii@energobit.com
Telefoon: +40 264207500
Fax: +40 264207555

Internetadres: www.energobit.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ADREM INVEST
Nationaal identificatienummer: RO 3020924
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: ADREM INVEST S.R.L. (lider) si Electroconstructia ELECON S.A. - Strada Alexandrina, Nr. 20-22
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014206
Land: Roemenië
E-mail: angelica.panduru@adrem.ro
Telefoon: +40 212335920/21
Fax: +40 212335982

Internetadres: www.adrem.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTRONSTRUCTIA ELCO S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 3427392
Postadres: Strada 1 Decembrie 1963, Nr. 163
Plaats: Piatra-Neamt
NUTS-code: RO214 Neamţ
Postcode: 610243
Land: Roemenië
E-mail: pisaltu@elcont.ro
Telefoon: +40 233227488
Fax: +40 233227488
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TSA SERV S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3433530
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI: TSA SERV S.R.L.(lider) si ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. Iasi,ELECTROCONSTRUCTIA ELCO VASLUI S.A.,ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A. BOTOȘANI,GENERAL ELECTRIC S.R.L, TRUST ELECTRO-M S.R.L., ELECTRO UNIVERS S.R.L., 3Z ELECTROSERVICE S.R.L., VASIM ELECTRIC S.R.L., GERVIS S.A., MONTAJ ELECTRO S.R.L., ELECTROAXA S.R.L., ELECTRO-PRIMA, CIMBRU-TEI
Plaats: Gura Humorului
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 710011
Land: Roemenië
E-mail: office@tsaserv93.ro
Telefoon: +40 741983687
Fax: +40 230235047

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/t.s.a.-serv-srl-4923360/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ELECTROPREST S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 8997912
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: ELECTROPREST S.R.L. (lider) si SOFIN INVEST S.R.L., ENERGEX S.R.L., GIM ELECTRONICS S.R.L., ENERGO VITAL PREST S.R.L. - Strada 9 Mai, Nr. 15
Plaats: Bacau
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 600025
Land: Roemenië
E-mail: tehnic@electro-prest.ro
Telefoon: +40 234510643
Fax: +40 234544761

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/electroprest-srl-8997912/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GENERAL TEHNIC S.R.L.
Nationaal identificatienummer: 8357395
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: GENERAL TEHNIC S.R.L. (lider) si LINCAS S.R.L., GIGA INSTAL S.R.L., ELECTRIC INSTAL S.R.L., - Strada Calea Chisinaului,Nr. 29,Grup social depozit 03, Nr. 29
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700172
Land: Roemenië
E-mail: general_tehnic@yahoo.com
Telefoon: +40 752099173
Fax: +40 332/418778

Internetadres: www.generaltehnic.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LUCIMAR S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 8177300
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: LUCIMAR S.R.L. (lider) si REKAINSTAL SHOP S.R.L. - Strada Bdul Chimiei, Nr. 85b
Plaats: Iasi
NUTS-code: RO213 Iaşi
Postcode: 700361
Land: Roemenië
E-mail: lucimar_ro@yahoo.com
Telefoon: +40 232247725
Fax: +40 232247725

Internetadres: www.lucimar.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SUCEAVA SA
Nationaal identificatienummer: RO 2691247
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO Suceava S.A. (lider) si ENERGO CONSULT S.R.L, BUCOVINA ENERGO CONSULT S.R.L., ENERGO SISTEM S.R.L. SUCEAVA, LUHAN S.R.L. SUCEAVA - Strada 22 Decembrie, Nr. 1
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720131
Land: Roemenië
E-mail: lacrabarabas@gmail.com
Telefoon: +40 230516416
Fax: +40 230516416

Internetadres: www.elcosuceava.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PROELECTRO-TRM SRL
Nationaal identificatienummer: 24880883
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: PROELECTRO-TRM S.R.L. (lider) si ELMOND COM S.R.L. - Strada Alexandru Vlahuta, Nr. 31
Plaats: Vaslui
NUTS-code: RO216 Vaslui
Postcode: 730222
Land: Roemenië
E-mail: office@proelectro-trm.ro
Telefoon: +40 335881909
Fax: +40 335881908

Internetadres: www.proelectro-trm.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PROELECTRICA
Nationaal identificatienummer: RO 14939983
Postadres: Strada Calea lui Traian, Nr. 129
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 240183
Land: Roemenië
E-mail: proelectrica2001@yahoo.com
Telefoon: +40 250736866
Fax: +40 250736866
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: MION ELECTRO CONSTRUCT
Nationaal identificatienummer: RO 30766302
Postadres: ASOCIEREA DE OPERATORI ECONOMICI formata din: MION ELECTRO CONSTRUCT S.R.L (LIDER) si ENERGOFANEX S.R.L., GEN&IUL TRADING S.R.L., ENERGO PREST S.R.L., MARYELECTRIC S.R.L., ELECTROIND S.R.L., VIGADEN IMPEX S.R.L. - Strada ZONA CAMPING, Nr. FN
Plaats: Onesti
NUTS-code: RO211 Bacău
Postcode: 601081
Land: Roemenië
E-mail: mion_electroconstruct@yahoo.com
Telefoon: +40 741585037
Fax: +40 234311388

Internetadres: https://www.romanian-companies.eu/mion-electro-construct-srl-30766302/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 104 480 640.00 RON
Laagste offerte: 83 463 038.01 RON / Hoogste offerte: 104 226 965.06 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departamentul juridic Delgaz Grid S.A.
Postadres: Bulevardul Pandurilor nr. 42
Plaats: Târgu Mureș
Postcode: 540554
Land: Roemenië
E-mail: angela.vasile@eon-romania.ro
Telefoon: +40 365403769
Fax: +40 365403860

Internetadres: https://www.delgaz-grid.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020