Leveringen - 257897-2020

03/06/2020    S106

Polen-Jaworzno: Bekleding

2020/S 106-257897

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tauron Wydobycie S.A.
Postadres: ul. Grunwaldzka 37
Plaats: Jaworzno
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 43-600
Land: Polen
Contactpersoon: Iwona Zubel
E-mail: iwona.zubel@tauron-wydobycie.pl
Telefoon: +48 326185302
Fax: +48 326150862
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.tauron-wydobycie.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy okładziny stalowej profilowanej pełnej dla Tauron Wydobycie S.A.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44212381 Bekleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 830 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212381 Bekleding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL21 Małopolskie
NUTS-code: PL22 Śląskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
06/01/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen voor een uitnodiging tot inschrijving of onderhandelingsprocedure / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:
06/01/2021

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020