Leveringen - 257927-2020

03/06/2020    S106

Polen-Poznań: Acrylpolymeren in primaire vorm

2020/S 106-257927

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Aquanet" S.A.
Postadres: ul. Dolna Wilda 126
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-492
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Urbaniak
E-mail: anna.urbaniak@aquanet.pl
Telefoon: +48 618359375
Fax: +48 618359286
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aquanet.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://aquanet.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://aquanet.ezamawiajacy.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 70 Mg flokulanta do wspomagania mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego

Referentienummer: Z/50/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24542000 Acrylpolymeren in primaire vorm
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa 70 Mg flokulanta do wspomagania mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 632 085.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL418 Poznański
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa 70 Mg flokulanta do wspomagania mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp (z wyłączeniem,o którym mowa w art. 133 ust. 4 Pzp), art. 24 ust. 1, 5, 6 i 8 Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w SIWZ):

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). Uwaga. Oświadczenie JEDZ składane jest wraz z ofertą wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5–6 Pzp (załącznik nr 5 do IDW).

Dokumenty dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt 7.3–7.6 IDW.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do oferty. Powyższe szczegółowo zostało opisane w pkt 7.8 IDW.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Siedziba Zamawiającego Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, POLSKA.

Osoby mające zamiar uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert muszą pobrać przepustki osobowe na Dolnej Wartowni, przy wjeździe do siedziby Aquanet S.A. od strony ul. Dolna Wilda 126. Następnie po otrzymaniu przepustek możliwe będzie wejście do budynku administracyjnego, do Działu Przetargów i pokoju 223 (2 piętro).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Rok 2021

VI.3)Nadere inlichtingen:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca winien złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do IDW.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy e-Zamawiający https://aquanet.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej na adres e-mail: anna.urbaniak@aquanet.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty wraz z JEDZ odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamawiający.

3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w platformie e-Zamawiający, akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://Aquanet.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.

4. Szczegóły funkcjonowania platformy e-Zamawiający zostały opisane w Instrukcji użytkownika – Wykonawca, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamawiający.

6. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Kompletna oferta musi zawierać:

a) wypełniony formularz oferty, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zalecany 1 odrębny plik;

Formularz oferty to załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Formularz generowany przez platformę e-Zamawiający jest „narzędziem technicznym” niezbędnym do złożenia oferty na platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza oferty.

W przypadku rozbieżności w treści pomiędzy formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), a formularzem generowanym przez platformę e-Zamawiający jako wiążącą Zamawiający uzna treść załącznika nr 1 do SIWZ.

b) wypełniony JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zalecany 1 odrębny plik;

c) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zalecany 1 odrębny plik dla każdego pełnomocnictwa.

Wszystkie ww. dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (np. ZIP).

8. Każdy z Wykonawców dostarczy wyznaczony przez siebie typ flokulanta, na którym przeprowadzony będzie jeden test w skali technicznej, mający na celu porównanie skuteczności działania poszczególnych środków. Test przeprowadzony będzie w obecności Zamawiającego i zakończony zostanie podpisaniem protokołu, którego oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020