Leveringen - 257929-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Burgas: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2020/S 106-257929

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Burgasbus“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 812114464
Postadres: ul. „Industrialna“ No. 1
Plaats: Burgas
NUTS-code: BG341 Бургас
Postcode: 8000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Keta Petrova
E-mail: burgas_bus@b-trust.org
Telefoon: +359 56988240
Fax: +359 56846763

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.burgasbus.info

Adres van het kopersprofiel: https://sop.bg/burgasbus-221/proceduri-20-1-zop/a1-0006294.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://sop.bg/burgasbus-221/proceduri-20-1-zop/a1-0006294.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси на „Бургасбус“ ЕООД по 4 обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

ДОставка на резервни части и материали за ремонт на автобуси на „Бургасбус“ ЕООД по 4 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части и материали за автобуси Tedom“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на резервни части и материали за автобуси „Бова“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на резервни части и материали за автобуси Mercedes“,

— обособена позиция № 4 „Доставка на резервни части и материали за автобуси „Сетра“.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на резервни части и материали за автобуси Tedom

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части и детайли за автобуси Tedom, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в технически спецификации за всяка обособена позиция. В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали извън изброените в техническата спецификация по съответната обособена позиция възложителят има правото да прави допълнителни заявки в рамките до стойността на договора при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя, която е оферирал същия в ценовата си оферта. Посочената опция е включена в прогнозната стойност на поръчката. Заявки за доставки ще се правят съобразно възникналите потребности, поради което не са посочени конкретни количества. При изпълнение на договора възложителят няма задължение да заяви, съответно да заплати от всички видове резервни части, посочени в спецификациите.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за доставка / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за отстраняване на рекламация / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали извън изброените в техническата спецификация по съответната обособена позиция възложителят има правото да прави допълнителни заявки в рамките до стойността на договора при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя, която е оферирал същия в ценовата си оферта. Посочената опция е включена в прогнозната стойност на поръчката.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на резервни части и материали за автобуси „Бова“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части и детайли за автобуси „Бова“, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в технически спецификации за всяка обособена позиция. В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали извън изброените в техническата спецификация по съответната обособена позиция възложителят има правото да прави допълнителни заявки в рамките до стойността на договора при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя, която е оферирал същия в ценовата си оферта. Посочената опция е включена в прогнозната стойност на поръчката. Заявки за доставки ще се правят съобразно възникналите потребности, поради което не са посочени конкретни количества. При изпълнение на договора възложителят няма задължение да заяви, съответно да заплати от всички видове резервни части, посочени в спецификациите.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за доставка / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за отстраняване на рекламация / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали извън изброените в техническата спецификация по съответната обособена позиция възложителят има правото да прави допълнителни заявки в рамките до стойността на договора при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя, която е оферирал същия в ценовата си оферта. Посочената опция е включена в прогнозната стойност на поръчката.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на резервни части и материали за автобуси Mercedes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части и детайли за автобуси Mercedes, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в технически спецификации за всяка обособена позиция. В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали извън изброените в техническата спецификация по съответната обособена позиция възложителят има правото да прави допълнителни заявки в рамките до стойността на договора при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя, която е оферирал същия в ценовата си оферта. Посочената опция е включена в прогнозната стойност на поръчката. Заявки за доставки ще се правят съобразно възникналите потребности, поради което не са посочени конкретни количества. При изпълнение на договора възложителят няма задължение да заяви, съответно да заплати от всички видове резервни части, посочени в спецификациите.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за доставка / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за отстраняване на рекламация / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали извън изброените в техническата спецификация по съответната обособена позиция възложителят има правото да прави допълнителни заявки в рамките до стойността на договора при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя, която е оферирал същия в ценовата си оферта. Посочената опция е включена в прогнозната стойност на поръчката.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на резервни части и материали за автобуси „Сетра“

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG341 Бургас
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на резервни части и детайли за автобуси „Сетра“, отговарящи на изискванията на възложителя, подробно описани в технически спецификации за всяка обособена позиция. В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали извън изброените в техническата спецификация по съответната обособена позиция възложителят има правото да прави допълнителни заявки в рамките до стойността на договора при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя, която е оферирал същия в ценовата си оферта. Посочената опция е включена в прогнозната стойност на поръчката. Заявки за доставки ще се правят съобразно възникналите потребности, поради което не са посочени конкретни количества. При изпълнение на договора възложителят няма задължение да заяви, съответно да заплати от всички видове резервни части, посочени в спецификациите.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за доставка / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок за отстраняване на рекламация / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 70 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

В случай на възникнала необходимост от доставки на резервни части и материали извън изброените в техническата спецификация по съответната обособена позиция възложителят има правото да прави допълнителни заявки в рамките до стойността на договора при единична стойност, от която се приспада търговската отстъпка от каталога на изпълнителя, която е оферирал същия в ценовата си оферта. Посочената опция е включена в прогнозната стойност на поръчката.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на базата на годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.

Eventuele minimumeisen:

Минимални нива в размер по обособени позиции, както следва:

— за обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части и материали за автобуси „Tedom“ — 60 000 BGN без ДДС,

— за обособена позиция № 2 „Доставка на резервни части и материали за автобуси „Бова“ — 40 000 BGN без ДДС,

— за обособена позиция № 3 „Доставка на резервни части и материали за автобуси „Mercedes“ — 30 000 BGN без ДДС,

— за обособена позиция № 4 „Доставка на резервни части и материали за автобуси „Сетра“ — 70 000 BGN без ДДС.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по-горе трябва да бъде изпълнено от обединението като цяло или от участник в него. Отговарянето на минималното изискване се доказва при подписване на договор за изпълнение със справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП. В случай че участникът е чуждестранно лице, той представя еквивалентен документ, издаден съгласно законодателството на държавата, в която е установен и/или извършва дейността си.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Предлаганите от участника стоки да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти — стандарт за съответствие ISO 9001:2015 или еквивалент (чл. 63, ал. 1, т. 9 от ЗОП). Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи сертификати, издадени от акредетирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации и стандарти.

Eventuele minimumeisen:

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приема и сертификати от други еквивалентни органи, когато изисква представянето на сертификати, изготвени от конкретен орган за оценяване на съответствието в съответствие с чл. 52, ал. 2 от ЗОП. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и ще бъде отстранен кандидат/участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Не може да участва и ще бъде отстранен кандидат, за когото важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Не могат да участват лица, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и за които е налице обстоятелството на свързаност с друг участник по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Участникът, определен за изпълнител на договор за обществена поръчка, представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора в една от следните форми:

— неотменяема и безусловна банкова гаранция в полза на възложителя, която да гарантира изпълнението на всички задължения на изпълнителя, със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на изпълнение на договора,

— парична сума, внесена в касата на възложителя. Платежното нареждане за внесената парична сума трябва да бъде в оригинал или заверено от участника копие с надпис „Вярно с оригинала“,

— застраховка в оригинал, издадена в полза на възложителя, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на изпълнение на договора.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява със собствени средства на „Бургасбус“ ЕООД. Плащанията по договора ще се извършват по банков път по банкова сметка на изпълнителя, посочена в договора, в 30-дневен срок от получаването на доставката след представяне на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството, и приемно-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от представители на възложителя и изпълнителя.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка (ако същата не се съдържа в документа за създаване на обединението):

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

4. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

5. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство, и деклариране, че няма да се правят промени в състава на обединението след подаване на офертата.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:30
Plaats:

Административната сграда на „Бургасбус“ ЕООД, намираща се в гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 1

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

След 30 месеца

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020