Leveringen - 257930-2020

Submission deadline has been amended by:  350586-2020
03/06/2020    S106

Italië-Rome: Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

2020/S 106-257930

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trenitalia SpA – Direzione logistica industriale
Postadres: piazza della Croce Rossa 1
Plaats: Roma
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 00161
Land: Italië
E-mail: d.scarpi@trenitalia.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.acquistionline.trenitalia.it
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EGPA 8623

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 728 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 1 – «accessori antincendio» con obbligo di presentazione certificazioni VIS entro 6 mesi dalla stipula del contratto – CIG: 83093769FD

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 276 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 2 – «anelli O-RING commerciali» – CIG: 8309379C76

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 126 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 3 – «accessori antincendio» con obbligo di possesso certificazioni VIS in sede di offerta – CIG: 8309381E1C

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 94 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 4 – «anelli O-RING sicurezza commerciali» – CIG: 8309382EEF

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 5 – «particolari in gomma e gomma-metallo commerciali» – CIG: 830938409A

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 6 – «guarnizioni, elementi elastici e tubi» – CIG: 830938516D

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EGPA 8623 Lotto 7 – «particolari in gomma e gomma-metallo» – CIG: 8309387313

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020