Leveringen - 257934-2020

Submission deadline has been amended by:  320080-2020
03/06/2020    S106

Polen-Poznań: Personenwagens

2020/S 106-257934

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enea Operator Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: PL
Postadres: ul. Strzeszyńska 58
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Postcode: 60-479
Land: Polen
Contactpersoon: Milena Napierała
E-mail: milena.napierala@operator.enea.pl
Telefoon: +48 618845620

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.operator.enea.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://zamowienia.enea.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://zamowienia.enea.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa elektrycznych samochodów osobowych dla Enea Operator Sp. z o.o. z homologacją M1 o DMC do 3,5 t, 4- lub 5-osobowych – dwa zadania: a) zadanie nr 1 – 10 sztuk; b) zadanie nr 2 – 2 sztuki

Referentienummer: RPUZ/P/0488/2020/DL/LZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa elektrycznych samochodów osobowych dla Enea Operator Sp. z o.o. z homologacją M1 o DMC do 3,5 t, 4- lub 5-osobowych – dwa zadania:

a) zadanie nr 1 – 10 sztuk;

b) zadanie nr 2 – 2 sztuki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia został zawarty w SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 1 Dostawa elektrycznych samochodów osobowych dla Enea Operator Sp. z o.o. z homologacją M1 o DMC do 3,5 t, 4- lub 5-osobowych – 10 sztuk

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dla zadania nr 1: Oddział Dystrybucji Szczecin – 71-133 Szczecin, ul. Krasińskiego 53, POLSKA – 10 sztuk

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie nr 1 Dostawa elektrycznych samochodów osobowych dla Enea Operator Sp. z o.o. z homologacją M1 o DMC do 3,5 t, 4- lub 5-osobowych – 10 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zasięg według cyklu pomiarowego WLTP / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja na akumulator / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 13/07/2020
Einde: 30/10/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 2 Dostawa elektrycznych samochodów osobowych dla Enea Operator Sp. z o.o. z homologacją M1 o DMC do 3,5 t, 4- lub 5-osobowych – 2 sztuki

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL424 Miasto Szczecin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dla zadania nr 2: Oddział Dystrybucji Szczecin – 71-133 Szczecin, ul. Krasińskiego 53, POLSKA – 2 sztuki.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zadanie nr 2 Dostawa elektrycznych samochodów osobowych dla Enea Operator Sp. z o.o. z homologacją M1 o DMC do 3,5 t, 4- lub 5-osobowych – 2 sztuki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zasięg według cyklu pomiarowego WLTP / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja na akumulator / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 80 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 13/07/2020
Einde: 30/10/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

— 800 000,00 PLN dla Zadania nr 1,

— 150 000,00 PLN dla Zadania nr 2.

W przypadku składania ofert na więcej niż na jedno zadanie Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną równą sumie dla poszczególnych zadań, czyli w przypadku składania ofert na wszystkie zadania na sumę nie niższą niż 950 000,00 PLN (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

3. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dostawę nie mniej niż:

a) dla zadania nr 1 – 7 sztuk elektrycznych samochodów osobowych z homologacją M1 o DMC do 3,5 t, 4- lub 5-osobowych;

b) dla zadania nr 2 – 1 sztukę elektrycznego samochodu osobowego z homologacją M1 o DMC do 3,5 t, 4- lub 5-osobowego.

W przypadku składania ofert na więcej niż na jedno zadanie, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dostawę nie mniej niż 9 sztuk elektrycznych samochodów osobowych z homologacją M1 o DMC do 3,5 t, 4- lub 5-osobowych.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ.

3. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

4. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

— 22 000,00 PLN netto dla zadania nr 1,

— 4 000,00 PLN netto dla zadania nr 2.

Złożenie oferty na więcej niż jedno zadanie wymaga wniesienia wadium dla każdego z nich.

2. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Warunki finansowe i warunki płatności zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Oferty wspólne

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez pełnomocnika Wykonawców.

4. Oferta wspólna, składana przez Wykonawców musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.

5. Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających ofertę wspólną warunki udziału w postępowaniu na następujących zasadach:

a) dokumenty z pkt 6.6 SIWZ – składają wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

1. W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jednoetapową aukcję elektroniczną.

2. Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w sekcji I.3) Komunikacja – ogłoszenia.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, POLSKA, budynek I, pokój nr 13.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający otworzy każdą ze złożonych w terminie i niewycofanych ofert za pomocą klucza prywatnego, a następnie odczyta informacje zawarte w ofertach – zgodnie z wymaganiami art. 86 ust. 4 Pzp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Przez termin ważności oferty (2 miesiące) należy rozumieć 60 dni kalendarzowych.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020