Leveringen - 257947-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Acrylpolymeren in primaire vorm

2020/S 106-257947

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Aquanet" S.A.
Postadres: ul. Dolna Wilda 126
Plaats: Poznań
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Postcode: 61-492
Land: Polen
Contactpersoon: Jolanta Sobiś
E-mail: jolanta.sobis@aquanet.pl
Telefoon: +48 618359073
Fax: +48 618359286

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://aquanet.ezamawiajacy.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://aquanet.ezamawiajacy.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu przefermentowanego, w podziale na 5 pakietów

Referentienummer: Z/52/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24542000 Acrylpolymeren in primaire vorm
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu przefermentowanego, w podziale na 5 Pakietów:

— pakiet 1 – dostawa 220 Mg flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu przefermentowanego z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach,

— pakiet 2 – dostawa 56 Mg flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu przefermentowanego z Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Poznania,

— pakiet 3 – dostawa 18 Mg flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu zagęszczonego z Oczyszczalni Ścieków w Borówcu,

— pakiet 4 – dostawa 31,5 Mg flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu zagęszczonego z Oczyszczalni Ścieków Mosina-Puszczykowo,

— pakiet 5 – dostawa 26 Mg flokulantu wspomagania procesu odwadniania osadu zagęszczonego z Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 220 Mg flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu przefermentowanego z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24542000 Acrylpolymeren in primaire vorm
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL418 Poznański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Koziegłowy, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa 220 Mg flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu przefermentowanego z Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Koszt / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Koszt zostanie obliczony wg wzoru:

Ki = (380/sm) + D∙C

Gdzie:

Ki – koszt ocenianej oferty;

Sm – sucha masa osadu odwodnionego uzyskana przez oferenta w teście przy zastosowaniu danego flokulantu [%];

D – dawka flokulantu uzyskana w teście przez danego Wykonawcę [kg/Mgsm];

C – cena brutto za kg flokulantu dla danego oferenta [PLN brutto/kg produktu];

380 – wskaźnik szacunku kosztu zagospodarowania 1Mg osadu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 56 Mg flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu przefermentowanego z Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Poznania

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24542000 Acrylpolymeren in primaire vorm
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
Voornaamste plaats van uitvoering:

Poznań, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa 56 Mg flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu przefermentowanego z Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Poznania

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Koszt / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Koszt zostanie obliczony wg wzoru:

Ki = (380/sm) + D∙C

Gdzie:

Ki – Koszt ocenianej oferty;

Sm – sucha masa osadu odwodnionego uzyskana przez oferenta w teście przy zastosowaniu danego flokulantu [%];

D – dawka flokulantu uzyskana w teście przez danego Wykonawcę [kg/Mgsm];

C – cena brutto za kg flokulantu dla danego oferenta [PLN brutto/kg produktu];

380 – wskaźnik szacunku kosztu zagospodarowania 1Mg osadu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 18 Mg flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu zagęszczonego z Oczyszczalni Ścieków w Borówcu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24542000 Acrylpolymeren in primaire vorm
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL418 Poznański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Borówiec, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa 18 Mg flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu zagęszczonego z Oczyszczalni Ścieków w Borówcu

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Koszt / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Koszt zostanie obliczony wg wzoru:

Ki = (380/sm) + D∙C

Gdzie:

Ki – Koszt ocenianej oferty;

Sm – sucha masa osadu odwodnionego uzyskana przez oferenta w teście przy zastosowaniu danego flokulantu [%];

D – dawka flokulantu uzyskana w teście przez danego Wykonawcę [kg/Mgsm];

C – cena brutto za kg flokulantu dla danego oferenta [PLN brutto/kg produktu];

380 – wskaźnik szacunku kosztu zagospodarowania 1Mg osadu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 31,5 Mg flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu zagęszczonego z Oczyszczalni Ścieków Mosina-Puszczykowo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24542000 Acrylpolymeren in primaire vorm
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL418 Poznański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mosina, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa 31,5 Mg flokulantu do wspomagania procesu odwadniania osadu zagęszczonego z Oczyszczalni Ścieków Mosina-Puszczykowo.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Koszt / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Koszt zostanie obliczony wg wzoru:

Ki = (380/sm) + D∙C

Gdzie:

Ki – Koszt ocenianej oferty;

Sm – sucha masa osadu odwodnionego uzyskana przez oferenta w teście przy zastosowaniu danego flokulantu [%];

D – dawka flokulantu uzyskana w teście przez danego Wykonawcę [kg/Mgsm];

C – cena brutto za kg flokulantu dla danego oferenta [PLN brutto/kg produktu];

380 – wskaźnik szacunku kosztu zagospodarowania 1Mg osadu.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 26 Mg flokulantu wspomagania procesu odwadniania osadu zagęszczonego z Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24542000 Acrylpolymeren in primaire vorm
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL418 Poznański
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szlachęcin, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa 26 Mg flokulantu wspomagania procesu odwadniania osadu zagęszczonego z Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Koszt / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Koszt zostanie obliczony wg wzoru:

Ki = (380/sm) + D∙C

Gdzie:

Ki – Koszt ocenianej oferty;

Sm – sucha masa osadu odwodnionego uzyskana przez oferenta w teście przy zastosowaniu danego flokulantu [%];

D – dawka flokulantu uzyskana w teście przez danego Wykonawcę [kg/Mgsm];

C – cena brutto za kg flokulantu dla danego oferenta [PLN brutto/kg produktu];.

380 – wskaźnik szacunku kosztu zagospodarowania 1Mg osadu.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1, 5–6 i 8 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zgodnie z art. 133 ust. 4 Pzp, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty, w terminach wskazanych szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”):

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiające standardowy jednolity europejski dokument zamówienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16);

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5–6 Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ).

4. Dokumenty dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały szczegółowo opisane w pkt 7.3–7.5 SIWZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości:

— pakiet 1 – 40 000,00 PLN,

— pakiet 2 – 10 000,00 PLN,

— pakiet 3 – 4 000,00 PLN,

— pakiet 4 – 7 000,00 PLN,

— pakiet 5 – 6 000,00 PLN.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego rozliczane będą w PLN.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający pełnomocnika (pełnomocnictwo) powinien być dołączony do oferty.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Siedziba Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, POLSKA, Dział Przetargów, pok. 223.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Osoby mające zamiar uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert muszą najpierw pobrać przepustki osobowe na dolnej wartowni, która jest usytuowana przy wjeździe do siedziby Aquanet S.A. od strony ul. Dolna Wilda w Poznaniu. Po otrzymaniu przepustek możliwe będzie wejście do budynku administracyjnego do Działu Przetargów i pokoju 223, w którym nastąpi otwarcie ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2021 rok

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca winien złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy e-Zamawiający https://aquanet.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej na adres e-mail jolanta.sobis@aquanet.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty wraz z JEDZ odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-Zamawiający, https://aquanet.ezamawiajacy.pl

3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w platformie e-Zamawiający, akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej (https://aquanet.ezamawiajacy.pl) oraz uznaje go za wiążący.

4. Szczegóły funkcjonowania platformy e-zamawiający zostały opisane w Instrukcji użytkownika-Wykonawca, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Oferta musi być sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamawiający (https://aquanet.ezamawiajacy.pl).

6. Kompletna oferta musi zawierać:

a) wypełniony formularz oferty (odpowiednio dla Pakietu/ów, na który/e Wykonawca złoży ofertę/y, załączniki nr 1a – 1e do SIWZ), opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się 1 odrębny plik (odpowiednio dla Pakietu/ów, na który/e Wykonawca złoży ofertę/y);

b) wypełniony JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zalecany 1 odrębny plik;

c) w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zalecany 1 odrębny plik dla każdego pełnomocnictwa;

Wszystkie ww. dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z).

7. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Zgodnie z art. 85 Pzp bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na swojej stronie internetowe.

9. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej „Pzp”).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020