Leveringen - 257956-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Fulda: Schakelapparatuur

2020/S 106-257956

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OsthessenNetz GmbH
Postadres: Gerbergasse 9
Plaats: Fulda
NUTS-code: DE732 Fulda
Postcode: 36037
Land: Duitsland
E-mail: einkauf@re-fd.de
Telefoon: +49 6612990
Fax: +49 6612991499

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.osthessennetz.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.had.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-17260048558-40e85964e23a65fb
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: OsthessenNetz GmbH
Postadres: Gerbergasse 9
Plaats: Fulda
NUTS-code: DE732 Fulda
Postcode: 36037
Land: Duitsland
E-mail: einkauf@re-fd.de
Telefoon: +49 6612991513
Fax: +49 6612991499

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.osthessennetz.de

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.had.de
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

20 kV Schaltanlage UW Welkers

Referentienummer: 2020-05 UW Welkers ON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31214000 Schakelapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Projektierung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme für die Erneuerung der 20-kV-Schaltanlage im Umspannwerk Welkers inklusive der baulichen Anpassung

Des bestehenden Schalthauses OsthessenNetz GmbH.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315700 Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation
31210000 Elektrische apparatuur voor het schakelen of voor het beveiligen van stroomkringen
31200000 Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE732 Fulda
Voornaamste plaats van uitvoering:

OsthessenNetz GmbH

UW Welkers

Zum Lingeshof 9

36124 Eichenzell OT Welkers

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Projektierung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme für die Erneuerung der 20-kV-Schaltanlage im Umspannwerk Welkers inklusive der baulichen Anpassung des bestehenden Schalthauses OsthessenNetz GmbH.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 17/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe EEE

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe EEE

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Siehe EEE

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Ausführungen gemäß Lastenheft

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Gesamtschuldnerisch haftend

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 06/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/12/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Wilhelminenstr. 1 - 3
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Telefoon: +49 6151126348
Fax: +49 6151125816
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Wilhelminenstr. 1 - 3
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Telefoon: +49 6151126348
Fax: +49 6151125816
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Wilhelminenstr. 1 - 3
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Telefoon: +49 6151126348
Fax: +49 6151125816
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020