Leveringen - 257974-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Mannheim: Modulaire verplaatsbare bouwelementen

2020/S 106-257974

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Postadres: Möhlstraße 27
Plaats: Mannheim
NUTS-code: DE126 Mannheim, Stadtkreis
Postcode: 68165
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: vergabe@rnv-online.de
Telefoon: +49 6214651754
Fax: +49 6214653214

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rnv-online.de

I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Interimskantine

Referentienummer: 036-20-EK7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE126 Mannheim, Stadtkreis

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 064-154043

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Interimskantine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020