Leveringen - 257980-2020

03/06/2020    S106

Polska-Konstancin-Jeziorna: Samochody osobowe

2020/S 106-257980

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.)
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Barwik
E-mail: pawel.barwik@pse.pl
Tel.: +48 506832012
Faks: +48 222422169
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.pse.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Leasing samochodów służbowych

II.1.2)Główny kod CPV
34110000 Samochody osobowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w drodze leasingu fabrycznie nowych pojazdów samochodowych (zwanych dalej łącznie: „Pojazdami” lub każdy osobno: „Pojazdem”), których liczba oraz szczegółowa specyfikacja techniczna zawarte są w częściach II i IV SIWZ, na okres 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu przekazania pojazdu przez Wykonawcę i Zamawiającego, przy braku wpłaty początkowej, na warunkach umożliwiających zaliczenie rat leasingowych przez Zamawiającego do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przy spełnieniu co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tzw. leasing mieszany) wraz z gwarancją, usługą serwisową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ opis przedmiotu zamówienia oraz w części IV SIWZ wzór umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 12 875 152.13 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66114000 Usługi leasingu finansowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy Pojazdów są następujące lokalizacje: Konstancin-Jeziorna, Warszawa, Bydgoszcz, Katowice, Radom, Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa w drodze leasingu fabrycznie nowych pojazdów samochodowych (zwanych dalej łącznie: „Pojazdami” lub każdy osobno: „Pojazdem”), których liczba oraz szczegółowa specyfikacja techniczna zawarte są w częściach II i IV SIWZ, na okres 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu przekazania pojazdu przez Wykonawcę i Zamawiającego, przy braku wpłaty początkowej, na warunkach umożliwiających zaliczenie rat leasingowych przez Zamawiającego do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przy spełnieniu co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tzw. leasing mieszany) wraz z gwarancją, usługą serwisową.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ opis przedmiotu zamówienia oraz w części IV SIWZ wzór umowy.

3) Pojazdy będące przedmiotem zamówienia będą fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r. Przebieg pojazdu na dzień dostawy nie będzie większy niż 25 kilometrów.

4) Wszystkie pojazdy muszą spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. Dostarczone samochody muszą posiadać dokumenty o których mowa w do § 2 ust. 3 części IV SIWZ – wzór umowy.

5) Leasing obejmuje 89 szt. pojazdów z zastrzeżonym dla Zamawiającego prawem opcji, które polega na możliwości zamówienia kolejnych pojazdów, w liczbie maksymalnie 13 szt. pojazdów, w segmentach, które określone są w „Harmonogramie dostaw” załącznik nr 3 do wzoru umowy cz. IV SIWZ. Wszelkie wymagania zawarte w SIWZ dotyczące pojazdów obejmują także pojazdy przekazane w ramach prawa opcji. Zamawiający – nie później niż do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony do składania oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji wielokrotnie, łącznie jednak obejmujących nie więcej niż 13 sztuk pojazdów, w terminie wskazanym powyżej. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

6) Zamawiający ubezpieczy pojazdy we własnym zakresie. Wykonawca nie może narzucić Zamawiającemu konkretnego ubezpieczyciela, u którego pojazdy miałyby być ubezpieczone.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość rezydualna / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Jednolitość floty / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Spalanie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Emisja CO2 / Waga: 10
Cena - Waga: 70
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji, polega na możliwości zamówienia kolejnych pojazdów, w liczbie maksymalnie 13 szt. pojazdów, w segmentach, które określone są w „Harmonogramie dostaw” załącznik nr 3 do wzoru umowy cz. IV SIWZ. Wszelkie wymagania zawarte w SIWZ dotyczące pojazdów obejmują także pojazdy przekazane w ramach prawa opcji. Zamawiający – nie później niż do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony do składania oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji wielokrotnie, łącznie jednak obejmujących nie więcej niż 13 sztuk pojazdów, w terminie wskazanym powyżej. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 012-024977
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Leasing samochodów służbowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Volkswagen Leasing GMBH oddział Volkswagen Leasing GMBH Sp. z o.o. oddział w Polsce
Adres pocztowy: Rondo ONZ 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 14 800 655.81 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 875 152.13 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą 2 miesiące – oznacza 60 dni.

2. Szczegółowy zakres dokumentów, jakie Wykonawca ma załączyć do oferty (m.in. pełnomocnictwo, formularz oferty, formularz cenowy, JEDZ) oraz dostarczonych do Zamawiającego na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (ZUS, US, KRS, KRK, oświadczenia wykonawcy, certyfikat/poświadczenie producenta sprzętu, informacja z banku lub inny dokument) został określony w części I SIWZ. Dokument zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem www.przetargi.pse.pl

3. Informacja w zakresie danych osobowych – zamieszczona jest w części I SIWZ. Dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem www.przetargi.pse.pl

4. Zamawiający informuje, że powyższe ogłoszenie jest korektą ogłoszenia 2020/S 003-003810 opublikowanego 6.1.2020. Korekta polega na zmianie rodzaju zamówienia sekcja II pkt II.1.3 z roboty budowlane na dostawy. Zmiana nie może zostać przeprowadzona w trybie sprostowania – stosowana informacja znajduje się w ogłoszeniu dla ww.postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano z faksu lub środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych środków.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020