Leveringen - 258001-2020

03/06/2020    S106

Polen-Wroclaw: Aardolie en aardoliedistillaten

2020/S 106-258001

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Postadres: ul. Na Grobli 19
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-421
Land: Polen
E-mail: grzegorz.domagala@mpwik.wroc.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mpwik.wroc.pl

I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa paliw płynnych do napędu pojazdów oraz innych urządzeń w okresie 24 miesięcy

Referentienummer: PN/266/D/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09130000 Aardolie en aardoliedistillaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 784 502.44 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 042-100223

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Dostawa paliw płynnych do napędu pojazdów oraz innych urządzeń w okresie 24 miesięcy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna
Postadres: ul. Chemików 7
Plaats: Płock
NUTS-code: PL42 Zachodniopomorskie
Postcode: 09-411
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 012 120.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 784 502.44 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020