Leveringen - 258004-2020

03/06/2020    S106

България-София: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

2020/S 106-258004

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 095-228004)

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „БДЖ — Пътнически превози“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175405647
Пощенски адрес: ул. „Иван Вазов“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1080
Държава: България
Лице за контакт: инж. Георги Шумков — дирекция ПЖПС; инж. Веса Трифонова — отдел „Обществени поръчки“
Електронна поща: vtrifonova@bdz.bg
Телефон: +359 885558040 / 887330190
Факс: +359 29800494
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bdz.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.bdz.bg/bg/c/profil-na-kupuvacha

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС

II.1.2)Основен CPV код
34631000 Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на об. поз. от № 1 до № 73 включва доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС, посочени подробно по вид и количество в „Техническа спецификация за доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС“, т. 14 от съдържанието на документацията за участие и в „Условия за участие в открита процедура по реда на ЗОП и указания за подготовка на офертата“ — т. 3 от съдържанието на документацията за участие. Във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП е предвидено об. поз. от № 19 до № 73 да бъдат възложени директно чрез сключване на договор, тъй като индив. им прогнозна стойност не надхвърля 156 464 BGN и общата прогнозна стойност на тези позиции не надхвърля 20 на 100 от общата стойност на поръчката, и попадат в стойностния праг на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Об. поз. от № 1 до № 18 ще се възложат чрез настоящата процедура по реда предвиден за общата прогн. стойност на поръчката — открита процедура по чл. 132 от ЗОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/05/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 095-228004

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
VII.2)Друга допълнителна информация:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.

Променените документи са публикувани в профила на купувача в раздел „Променени документи“ към обществената поръчка.