Leveringen - 258004-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Sofia: Onderdelen van locomotieven of rollend materieel

2020/S 106-258004

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 095-228004)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „BDZh — Patnicheski prevozi“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 175405647
Postadres: ul. „Ivan Vazov“ No. 3
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1080
Land: Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Georgi Shumkov — direktsiya PZhPS; inzh. Vesa Trifonova — otdel „Obshtestveni porachki“
E-mail: vtrifonova@bdz.bg
Telefoon: +359 885558040 / 887330190
Fax: +359 29800494
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bdz.bg
Adres van het kopersprofiel: https://www.bdz.bg/bg/c/profil-na-kupuvacha

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на части, материали и консумативи, както и ремонт на агрегати, възли и части за ТПС

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34631000 Onderdelen van locomotieven of rollend materieel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 095-228004

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.

Променените документи са публикувани в профила на купувача в раздел „Променени документи“ към обществената поръчка.