Leveringen - 258008-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Nederland-Utrecht: Signalisatie-uitrusting

2020/S 106-258008

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 085-203014)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ProRail bv
Nationaal identificatienummer: 381962604
Postadres: Moreelsepark 3
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Matthijs Kuhlmann
E-mail: matthijs.kuhlmann@prorail.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Landeljik - systeemleverancier CSS voor ERTMS

Referentienummer: TN 263121
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34942000 Signalisatie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Om ERTMS uit te rollen heeft ProRail behoefte aan een Central Safety System. ProRail wil door middel van deze aanbesteding met één partij een raamovereenkomst aangaan. ProRail wenst een landelijk in te zetten systeem te verwerven inclusief aanverwante dienstverlening.

ProRail gaat uit van een maximale totale contractwaarde van ca. 365 EUR. Aan deze opgave kunnen op geen enkele wijze verdere rechten ontleend worden.

Zie verder de selectieleidraad. Het verloop van de procedure na de selectiefase wordt kenbaar gemaakt in een inschrijvingsleidraad die verstrekt wordt aan de geselecteerde gegadigden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-203014

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 11/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
In plaats van:
Datum: 09/07/2020
Te lezen:
Datum: 01/09/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zie voor meer informatie Nota van Inlichtingen twee.