Leveringen - 258011-2020

03/06/2020    S106

Cyprus-Nicosia: Miniatuurschakelaars

2020/S 106-258011

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 089-213299)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Electricity Authority of Cyprus
Postadres: 11 Amfipoleos Street, Strovolos, 2025 Lefkosia
Plaats: Nicosia
NUTS-code: CY ΚΥΠΡΟΣ
Postcode: 2025
Land: Cyprus
E-mail: purchasing@eac.com.cy
Telefoon: +357 22201655
Fax: +357 22201660

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eprocurement.gov.cy

Adres van het kopersprofiel: https://www.eprocurement.gov.cy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

071/2020 - Supply of Miniature Circuit Breakers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31212400 Miniatuurschakelaars
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply of miniature circuit breakers.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 089-213299

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate.
In plaats van:
Datum: 10/06/2020
Te lezen:
Datum: 24/06/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders.
In plaats van:
Datum: 11/06/2020
Te lezen:
Datum: 25/06/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: