Leveringen - 258013-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Nederland-Rotterdam: Koffie, thee en aanverwante producten

2020/S 106-258013

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 078-185164)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RET
Postadres: Laan op Zuid 2
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
Postcode: 3071 AA
Land: Nederland
E-mail: info@ret.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ret.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.ret.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Warme- en koudedrankenautomaten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15860000 Koffie, thee en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het ter beschikking stellen van warme- en koude drankenautomaten, blik-, snoep- en foodautomaten op locaties binnen het werkgebied van de aanbestedende partij op basis van full operating service.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 078-185164

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Rectificatie kerncompetentie/ervaringseis één.

De gegadigde dient aantoonbaar ervaring te hebben met de plaatsing van minimaal zestig warme drankenautomaten (in ieder geval verse bonenkoffie en verse thee ((in-)direct uit de automaat) op basis van full operating service, op ongeveer veertig adreslocaties gedurende ten minste een aaneengesloten periode van vijf jaar of meer. Rectificatie scopeomschrijving onder punt a).

a) Het ter beschikking stellen van 106 warme en koude drankenautomaten (onder andere versgemalen bonenkoffie en verse thee) op lease/huurbasis en op basis van full operating service, op ongeveer zestig locaties binnen het verzorgingsgebied van de RET nv. Met betrekking tot het aanbod van verse thee gaat onze voorkeur uit naar verse thee/fresh leafes direct uit de automaten, maar volstaat ook de mogelijkheid verse thee indirect uit de hardware te verstrekken. Met indirect uit de automaat wordt bedoeld dat er heet water uit de automaten komt en er separaat verse thee ter beschikking wordt gesteld.