Leveringen - 258014-2022

13/05/2022    S93

Noord-Macedonië-Skopje: Elektriciteit

2022/S 093-258014

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: City of Skopje
Postadres: bul.Ilinden 82, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK008 Скопски / Skopski
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
E-mail: javni.nabavki@skopje.gov.mk
Telefoon: +389 23297222/+389 23297240
Fax: +389 23297292
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.skopje.gov.mk
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a8d36d0c-150c-42c0-a1ae-b09cb91e5954/1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-nabavki.gov.mk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supplier of electricity for the needs of the City of Skopje for a period of one year

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supplier of electricity for the needs of the City of Skopje for a period of one year

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 169 491 525.00 MKD
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supplier of electricity for the needs of the City of Skopje for a period of one year

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 169 491 525.00 MKD
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

In order to prove its personal status, the economic operator should submit the following documents:

— statement that in the last 5 years no effective court verdict has been issued for committing an act of crime pursuant to Article 88 paragraph 1 of the Law on Public Procurement,

— confirmation stating that no bankruptcy procedure has been initiated by a competent body,

— confirmation stating that no liquidation procedure has been initiated by a competent body,

— certificate of paid taxes, benefits and other public duties issued by a competent body in the country where the economic operator is registered,

— confirmation from the register of penalties for committed criminal offenses of legal entities proving that no secondary penalty — ban on participating in open call procedures, awarding public procurement contracts and contracts on public — private partnership has been pronounced,

— confirmation from the register of penalties for committed criminal offenses of legal entities proving that no secondary penalty — temporary or permanent ban on performing particular activity has been pronounced,

— confirmation stating that no misdemeanour sanction — ban on the performance of the profession, activity or duty, i.e. temporary ban on the performance of a particular activity has been pronounced with an effective verdict.

Capability of the economic operator for performing professional activity

- Document for registered activity: Certificate of registered activity (Document for registered activity) as proof that the bidder is registered as natural person or legal entity to conduct the activity that is subject of procurement or proof that they belong to the relevant professional association in accordance with the relations applicable in the county of registration;

- License for performing energy activity, trade or supply of electricity issued by the Energy Regulatory Commission of the Republic of North Macedonia

- Copy of EIC code issued by AD MEPSO - Skopje as performer of energy activity – electrical power transmission

- Certificate on registration of a participant in the electricity market in accordance with the Rules for the electricity market

- Copy of the balancing responsibility agreement in accordance with the Rules for the electricity market

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warranty for high-quality implementation of the Contract: Yes (5.00%)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

more information can be found at www.e-nabavki.gov.mk

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Offices of City of Skopje, Blvd. „Ilinden“ no.82 - Skopje, Public Procurements Department, barrack No. 1a

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: STATE COMMISSION FOR PUBLIC PROCUREMENT COMPLAINTS
Plaats: Skopje
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/05/2022