Leveringen - 258016-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Sibiu: Luchthavenuitrusting

2020/S 106-258016

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 089-213278)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aeroportul Internațional Sibiu RA
Nationaal identificatienummer: RO 2577146
Postadres: Șoseaua Alba Iulia nr. 73
Plaats: Sibiu
NUTS-code: RO126 Sibiu
Land: Roemenië
Contactpersoon: Maria Nistor
E-mail: maria.nistor@sibiuairport.ro
Telefoon: +40 269253135
Fax: +40 269253131

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sibiuairport.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contracte de achiziție sectorială privind achiziția de autovehicule și utilaje

Referentienummer: 2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34960000 Luchthavenuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

— Lotul nr. 1: autoutilitară descarcerare;

— Lotul nr. 2: autoutilitară intervenție;

— Lotul nr. 3: punct de comandă mobil;

— Lotul nr. 4: utilaje multifuncționale;

— Lotul nr. 5: utilaje multifuncționale cu cositoare;

— Lotul nr. 6: Friction Tester;

— Lotul nr. 7: autospecială Rubber Removal;

— Lotul nr. 8: generator tractabil;

— Lotul nr. 9: turn de iluminat tractabil.

Descrierea produselor este disponibila in sectiunea „Caietele de sarcini” din cadrul documentatiei de atribuire. Cerintele impuse prin caietele de sarcini sunt minimale.

Termenul-limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, solicitarile de clarificari vor fi transmise in SICAP. Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 10 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. In situatia in care, operatorii economici solicita clarificari, acestea se transmit in mod exclusiv in SICAP in format electronic, semnate cu semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eleiberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Orice raspuns la solicitarile de clarificari sau orice amendament emis de autioritatea contractanta va fi parte a documentatiei de atribuire si va fi comunicat tuturor celor interesati prin SICAP, utilizand interfata www.sicap-prod.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 089-213278

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
In plaats van:

[...]

— director general: Marius Ioan Girdea;

— director economic: Silviu Popa;

— director comercial: Iulia Cristina Ivancea;

— director operational: Ovidiu Nicolae Plesa;

— director investitii si dezvoltare: Luminita Gherendi;

— sef Serviciu financiar: Tania Nicoleta Herban;

— sef Birou achizitii publice: Maria Nistor;

— sef Serviciu coordonare, managementul platformei: Mirel Nicorescu;

— sef Serviciu mecano-energetic si Infrastructura: Marius Vasile Sabau;

— sef Departament juridic administrativ: Adela Elena Abrudan;

— sef Serviciu siguranta si QMS: Bogdan Ciprian Savu;

— șef Birou dispecerat securitate și documente clasificate: Maria Denisa Octavia Micu;

— expert achizitii publice: Ramona Balu;

— consilier juridic: Mihaela Silvia Barac;

— șef Serviciu pentru situatii de urgenta: Adrian Nicolau;

— cadru tehnic: Dorin Muntean.

Te lezen:

[...]

— director general: Marius Ioan Girdea;

— director economic: Silviu Popa;

— director comercial: Iulia Cristina Ivancea;

— director operational: Ovidiu Nicolae Plesa;

— director investitii si dezvoltare: Luminita Gherendi;

— sef Serviciu financiar: Tania Nicoleta Herban;

— sef Birou achizitii publice: Maria Nistor;

— sef Serviciu coordonare, managementul platformei: Mirel Nicorescu;

— sef Serviciu mecano-energetic si infrastructura: Marius Vasile Sabau;

— sef Departament juridic administrativ: Adela Elena Abrudan;

— sef Serviciu siguranta si QMS: Bogdan Ciprian Savu;

— șef Birou dispecerat securitate și documente clasificate: Maria Denisa Octavia Micu;

— expert achizitii publice: Ramona Balu;

— șef Serviciu pentru situatii de urgenta: Adrian Nicolau;

— cadru tehnic: Dorin Muntean.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: