Diensten - 258061-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Litouwen-Vilnius: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting

2020/S 106-258061

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AB „Lietuvos geležinkeliai“
Nationaal identificatienummer: 110053842
Postadres: Mindaugo g. 12
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-03603
Land: Litouwen
Contactpersoon: Agnė Stulginskienė
E-mail: agne.stulginskiene@litrail.lt
Telefoon: +370 67797701

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.litrail.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=517327
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=517327&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Automatizuotų traukinių ir vagonų komercinės apžiūros sistemų (AKAS) ir automatizuotų vagonų numerių pažinimo posistemių (AVANUM) priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas Nr. 14250

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50220000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Automatizuotų traukinių ir vagonų komercinės apžiūros sistemų (AKAS) ir automatizuotų vagonų numerių pažinimo posistemių (AVANUM) priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas Nr. 14250.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32333200 Videocamcorders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Automatizuotų traukinių ir vagonų komercinės apžiūros sistemų (AKAS) ir automatizuotų vagonų numerių pažinimo posistemių (AVANUM) priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas Nr. 14250.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tiekėjas paraiškoje turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją. Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Jeigu paslaugų teikėjas vėluoja patiekti prekes ar suteikti paslaugas ar ištaisyti jų trūkumus, užsakovas nuo kitos dienos paslaugų teikėjui skaičiuoja 0,1 (vienos dešimtosios) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nesuteiktų prekių / paslaugų kainos, įskaitant PVM, jei jis sutarčiai taikomas, bendrą maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 (dvidešimt) proc. nuo maksimalios sutarties kainos, įskaitant PVM, jei jis sutarčiai taikomas.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020