Diensten - 258096-2020

03/06/2020    S106

Zweden-Bandhagen: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2020/S 106-258096

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stockholm Exergi AB
Nationaal identificatienummer: 556016-9095
Postadres: Kvicksundsvägen 16
Plaats: Bandhagen
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 124 59
Land: Zweden
E-mail: naida.culum@partners.stockholmexergi.se
Telefoon: +46 729-959306
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.stockholmexergi.se/
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Upphandling av ett ramavtal avseende järnvägstransporter av biobränsle åt Stockholm exergi

Referentienummer: UH-2020-14
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Inbjudan att lämna anbud avser upphandling av ett ramavtal för järnvägstransporter av biobränsle främst bränsleflis från järnvägsterminaler från orter i Sverige till Värtan i Stockholm.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tågtransporttjänster.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een procedure met een voorafgaande oproep tot mededinging
Verklaring:

Inga anbud.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Upphandling av ett ramavtal avseende järnvägstransporter av biobränsle åt Stockholm exergi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/05/2020
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Plaats: Stockholm
Postcode: 115 76
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefoon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadres: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020