Diensten - 258108-2016

27/07/2016    S143

België-Brussel: Dienstenovereenkomst voor de verlening van ondersteuning in verband met de tenuitvoerlegging van de thematische strategie voor bodembescherming van de EU

2016/S 143-258108

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for the Environment
Postadres: BU 9 01/005
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1758
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dienstenovereenkomst voor de verlening van ondersteuning in verband met de tenuitvoerlegging van de thematische strategie voor bodembescherming van de EU.

Referentienummer: ENV.D.1/SER/2016/0041.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze dienstenovereenkomst is bijstand verlenen aan het DG Milieu bij de technische, wetenschappelijke en sociaal-economische aspecten van bodembescherming en duurzaam bodemgebruik, in het kader van de tenuitvoerlegging van niet-wetgevende pijlers van de thematische strategie voor bodembescherming en ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Europees partnerschap inzake bodembescherming. De dienstenovereenkomst moet zich in het bijzonder richten op de specifieke behoeften in verband met:

–– de opstelling van verslagen over de wetenschappelijke, technische en sociaal-economische aspecten van bodembescherming en duurzaam bodemgebruik (cluster 1),

–– de organisatie en levering van content voor de Europa-website en het wiki-samenwerkingswebplatform inzake bodemgerelateerde beleidsinstrumenten (cluster 2),

–– de ondersteuning voor de organisatie van workshops (cluster 3).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 360 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Extra muros”.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cluster 1: opstelling van verslagen over de wetenschappelijke, technische en sociaal-economische aspecten van bodembescherming en duurzaam bodemgebruik. Deze cluster betreft de opstelling van diepgaande verslagen en beleidsnota's die de wetenschappelijke aspecten van de bescherming van bodemfuncties en aanverwante ecosysteemdiensten en duurzaam bodemgebruik behandelen. Dit werk moet gebaseerd zijn op de verzameling van bestaande informatie (wetenschappelijke literatuur, verslagen van onderzoeksprojecten en EU-instellingen) en aangevuld worden met nieuwe informatie. Het werk moet in nauwe samenwerking met het DG Milieu en zijn kennisverstrekkers worden uitgevoerd (in het bijzonder het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek en het Europees Milieuagentschap). De contractant moet gedurende de looptijd van de overeenkomst (3 jaar) in totaal 9 documenten opstellen, waarvan 6 diepgaande verslagen (maximaal 60 bladzijden) en 3 beleidsnota's (maximaal 20 bladzijden), die gelijk gespreid zijn over de looptijd van de overeenkomst (zie de tabel in punt 3.8).

Cluster 2: de organisatie en levering van content voor de Europa-website en het wiki-samenwerkingswebplatform inzake bodemgerelateerde beleidsinstrumenten. Er is ondersteuning vereist voor de evaluatie en verbetering van de organisatie en opslag van elektronische documenten in het bodemgerelateerde wiki-samenwerkingswebplatform (confluentie in de context van zijn flexibel platform) en op de webpagina over de bodem op www.europa.eu

Cluster 3: ondersteuning voor de organisatie van workshops. Er is logistieke ondersteuning vereist voor de organisatie van workshops om een onderwerp te bespreken dat is behandeld in het kader van cluster 1; derhalve zullen de verslagen die in het kader van cluster 1 zijn opgesteld, worden gebruikt als achtergronddocumenten voor de workshop. Elk jaar is de organisatie van 2 workshops gepland voor maximaal 70 deelnemers. Deze moeten plaatsvinden in Europa, in Brussel of in een EU-stad met een vergelijkbaar niveau van toegankelijkheid. Ze zullen elk maximaal 2 dagen duren. De organisatie van een workshop vereist de aanwezigheid van de contractant: minstens 2 personeelsleden moeten ter plaatse aanwezig zijn tijdens de workshop en de volgende taken uitvoeren: het voorbereiden van de agenda en het identificeren/contacteren van potentiële sprekers in nauwe samenwerking met de Commissie; het verzenden van uitnodigingen en achtergronddocumenten via e-mail en het contacteren van sprekers; het faciliteren van de workshopsessies; het voorbereiden van het verloop van de workshop, het opstellen van een conclusiedocument van de Commissie en de afronding ervan rekening houdend met opmerkingen van de Commissie; het ter beschikking stellen van de vergaderzaal; het verlenen van cateringdiensten (koffiepauzes, minstens 2 per dag, en 1 werklunch per dag); het voorstellen van sprekers (maximaal 6 per workshop). De kosten van de sprekers die niet van de Commissie zijn worden door de overeenkomst gedekt, met inbegrip van de nodige voorafbetaalde reistickets (op basis van economyclass-vliegtickets of eersteklas-treintickets) en de organisatie en betaling van hun hotelverblijf (maximaal n + 1 nacht, waarbij n gelijk is aan het aantal dagen van de bijeenkomst).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 360 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken (punten 1.1 en 1.7 van het bestek).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 043-070158
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/09/2016
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/09/2016
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

De Beaulieulaan 5, Room D, 1160 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 2 vertegenwoordigers per inschrijver mogen de opening bijwonen (geen onkostenvergoeding).

Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 dagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: env-tenders@ec.europa.eu

Bij ontstentenis daarvan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EU, Euratom) 2015/1929 van het Europees Parlement en de Raad van 28.10.2015 (Financieel Reglement), kan de aanbestedende dienst, gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de initiële overeenkomst, gebruikmaken van de onderhandelingsprocedure voor aanvullende diensten (zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht), in geval van nieuwe diensten of werken bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten of werken die door dezelfde aanbestedende dienst worden toevertrouwd aan de ondernemer waaraan een initiële opdracht werd gegund, mits deze diensten of deze werken overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de oorspronkelijke opdracht die na de bekendmaking van een aankondiging van opdracht werd gegund, onder de in lid 4 van artikel 134 gestelde voorwaarden.

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.3. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

eventuele opmerkingen wat de gunningsprocedure betreft, mogen worden verstuurd naar de aanbestedende dienst vermeld in I.1.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen 2 jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu). Dergelijke klacht leidt niet tot een opschorting van de termijn voor het instellen van een beroep, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld bij de dienst vermeld in VI.4.1.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/07/2016