Leveringen - 258211-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Noord-Macedonië-Skopje: Buitensportuitrusting

2020/S 106-258211

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministry of Defence
Postadres: Orce Nikolov 116
Plaats: Skopje
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
Contactpersoon: Mitre Todorov
E-mail: mitre.todorov@morm.gov.mk
Telefoon: +389 23283057
Fax: +389 23283025

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://morm.gov.mk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Alpinistic Equipment

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37410000 Buitensportuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Alpinistic equipment.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37410000 Buitensportuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORANEŠNA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA)
NUTS-code: MK008 Скопски (Skopski)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Skopje.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 216-531503
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Alpinistic Equipment

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministry of Defence
Postadres: Ilindenska bb
Plaats: Skopje
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
E-mail: mitre.todorov@morm.gov.mk
Telefoon: +389 23283057
Fax: +389 23283025

Internetadres: http://morm.gov.mk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020