Leveringen - 258213-2022

13/05/2022    S93

Verenigd Koninkrijk-Edinburgh: Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten

2022/S 093-258213

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Achilles Information Limited - OGE
Postadres: 50 Lothian Road, Festival Square
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM75 Edinburgh, City of
Postcode: EH3 9WJ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: uksuppliersupport@achilles.com
Telefoon: +44 1235861118
Fax: +44 1235821093
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.achilles.com/community/oil-and-gas-europe/
Adres van het kopersprofiel: https://www.achilles.com/community/oil-and-gas-europe/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achilles.com/app/uploads/2021/06/AC0677-MyAchilles-Quick-Start-Guide-V2.pdf
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Winning van gas en aardolie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OGE Qualification System- Supplies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03000000 Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
14000000 Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
16000000 Landbouwmachines
18000000 Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires
19000000 Leder, textielweefsels, kunststof en rubber materialen
22000000 Drukwerk en aanverwante producten
24000000 Chemische producten
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
34000000 Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
37000000 Muziekinstrumenten, sportartikelen, spelletjes, speelgoed, handwerk, kunstartikelen en toebehoren
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
41000000 Verzameld en gezuiverd water
42000000 Bedrijfsmachines
43000000 Machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE Deutschland
NUTS-code: IE Éire / Ireland
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: UK United Kingdom
Voornaamste plaats van uitvoering:

Contracts awarded by subscribing utility entities will be mainly for performance in the UK, Germany, Netherlands and Ireland although contracts may be awarded for other locations.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This qualification system has been established to create opportunities for improving efficiency and reducing costs throughout the oil and gas industry’s supply chain and provides a source of suppliers and contractors to the subscribing oil and gas industry purchasing entities for selection to participate in procurement procedures regulated by the Directive.

The utility entities which subscribe to the qualification system can be found at https://www.achilles.com/community/oil-and-gas-europe/

Certain subscribing entities give an indication of planned procurement activity, which is available at https://www.achilles.com/communities/fpal-forward-workplan/

The system may also be used by subscribing entities to select suppliers for procurement procedures that are not within the scope of the Directive or otherwise excluded.

The system is based on a coding system for works, supplies, and services against which suppliers register on

the system. The full list of codes is available at https://www.achilles.com/app/uploads/2021/03/OGE-Product-Codes-Guide.pdf

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Contracts let by one or more of the subscribing utility entities may be financed by EU funds.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

A subscribing utility entity may impose further qualification stages or may proceed directly to select candidates from the qualification system for an invitation to tender or negotiate.

Applications for inclusion in this qualification system must be made to OGE at the address in Section I. An annual registration fee is levied as a contribution toward the annual administration costs of the system. The annual fee for registration on the OGE database is identified on the registration form sent to suppliers prior to joining the scheme and can also be viewed at https://www.achilles.com/community/oil-and-gas-europe/.

Suppliers and contractors who are already included on the qualification system may update their details to cover additional product / service codes.

Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd:

These will be described in the details of the scheme available from the MyAchilles Customer Support team.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

The subscribing utility entities reserve the right to conduct procurement procedures using electronic auctions.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 038-086809
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

The subscribing utility entities may make separate calls for competition in OJEU for certain requirements.

Contact details for each individual procurement will be provided by the subscribing utility entity in the specific procurement documents.

Information referenced in Section III.2 of this notice will, where relevant, be provided in the specific procurement documents by the subscribing utility entity.

The award criteria as referenced in Section II.2.5 may for certain procurements covered by this notice be on a price-only basis.

Electronic workflows, as referenced in Section VI.2 may be employed by some or all of the subscribing utility entities.

Subscribing utility entities may reserve contracts as referenced in Section III.1.5.

Details of the contact for review procedures covered by Section VI.4.1 will be provided by the subscribing utility entity.

The qualification system may be used by subscribing utility entities to establish dynamic purchasing systems.

This notice cancels and supersedes all previous qualification system notices for works for the OGE qualification system.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: See section VI.3
Plaats: See section VI.3
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

For contracts subject to the EU Procurement legislation, utilities are required to incorporate a standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. That notification is required to provide full information on the award decision. The standstill period, which is required to be for a minimum of 10 calendar days, provides time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into. Within the UK, where the Utilities Contracts Regulations 2016 (SI 2016 No 274) apply, provision is made for an economic operator that suffers, or risks suffering, loss or damage attributable to a breach of duty under the regulations to bring proceedings in the High Court (England, Wales and Northern Ireland). Where the Utilities

Contracts (Scotland) Regulations 2016 (SSI 2016 No 49) apply, provision is made for an economic operator that suffers, or risks suffering, loss or damage attributable to a breach of duty under the regulations to bring proceedings in the Sheriff Court or the Court of Session.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2022